Pl/Opcje wiersza poleceń

From FlightGear wiki
Jump to navigation Jump to search

Opcje wiersza poleceń to powszechny sposób informowania aplikacji, co i jak ma robić podczas uruchamiania. We FlightGear są one używane do wielu rzeczy, od prostych, takich jak wybór samolotu, po złożone, takie jak ruch sieciowy i parametry pogodowe.

Najłatwiejszym sposobem obsługi tych opcji we FlightGear jest użycie narzędzia z graficznym interfejsem użytkownika, takim jak FlightGear Qt launcher. W ten sposób nie trzeba się nimi w ogóle przejmować.

Są jednak użytkownicy, którzy nie chcą lub nie mogą uruchamiać GUI i dlatego są tym zainteresowani. Ci, którzy ich potrzebują lub po prostu chcą dowiedzieć się więcej o FlightGear, ale nie mają pojęcia, o czym mówimy, mogą przeczytać stronę wiki o ogólnym użyciu wiersza poleceń.

Dobrym miejscem do przechowywania osobistych opcji jest plik o nazwie fgfsrc. Ten plik jest odczytywany przez FlightGear przy każdym uruchamianiu.

Poniższe listy przedstawiają opcje FlightGear, w tym krótki opis i są posortowane wg kategorii. Pamiętaj, że utrzymywanie aktualności tych list na wiki nie jest łatwym zadaniem. Istnieją również różne wersje FlightGear, które nie mają dokładnie tych samych opcji. Dlatego lepiej sprawdź również swoje wersje za pomocą polecenia fgfs --help --verbose. Jeśli to polecenie nie powiedzie się, możesz dodać również opcję --fg-root=[ścieżka]. Co to oznacza, patrz poniżej.

To smutne, ale prawdziwe, że nawet powyższe polecenie nie jest, przynajmniej w Gitcie, cały czas aktualne. W chwili pisania tego tekstu przynajmniej jedna obsługiwana opcja nie jest wyświetlana za pomocą fgfs --help --verbose. Więc jeśli masz poważne problemy z jakąś opcją, to kod źródłowy, jak zawsze, jest najlepszym źródłem informacji. W pliku src/Main/options.cxx wszystkie opcje są wymienione na stałe wraz z ich ustawieniem domyślnym i typem.

Plik $FG_ROOT/options.xml służy do generowania danych wyjściowych dla fgfs --help [--verbose]. To jest powód, dla którego --fg-root=[ścieżka] musi zostać do tego dodana, jeśli nie jest ustawiona jako zmienna środowiskowa lub jako opcja w fgfsrc.

Sposób użycia z linii komend: fgfs [OPTION [OPTION ...]]

Sposób użycia z FlightGear Qt launcher: idź do zakładki "Ustawienia" i w sekcji "Dodatkowe ustawienia" wpisz poniższe opcje, każda w nowej linii. Wpisane tam opcje mają pierwszeństwo przed tymi zdefiniowanymi przez Qt Launcher. Aby z poziomu Qt Launchera zobaczyć całą listę użytych opcji wiersza poleceń, użyj skrótu klawiszowego Ctrl+L lub z menu wybierz "Zobacz linię komend".

Opcje ogólne

--help, -h          Pokaż najbardziej istotne opcje wiersza poleceń
--verbose, -v        Pokaż wszystkie opcje wiersza poleceń w
               połączeniu z --help lub -h
--version          Wyświetl informacje o wersji FlighGear i niektórych bibliotek 
               używanych przez program (SimGear, OpenSceneGraph, PLIB),
               a następnie zakończ.
--fg-root=ścieżka      Określ główną ścieżkę do danych 
               (tam gdzie FlightGear jest zainstalowany)
--fg-scenery=ścieżka[:ścieżka...]
               Określ podstawową ścieżkę scenerii;
                Domyślnie $FG_ROOT/Scenery
--fg-aircraft=ścieżka    Określ dodatkowe ścieżki katalogów z samolotami
                (alternatywnie możesz użyć --aircraft-dir,
                aby wskazać konkretny samolot w podanym katalogu)
--download-dir=ścieżka    Określ główny katalog jako miejsce przechowywania
                pobranych samolotów i scenerii. Domyślnie
                dla Windows %userprofile%\FlightGear\Downloads\,
                dla Linux ~/.fgfs/
                Katalog scenerii TerraSync może być dodatkowo
                określony przez opcję --terrasync-dir
--disable-terrasync     Wyłącz automatyczne pobieranie scenerii przez TerraSync
--enable-terrasync      Włącz automatyczne pobieranie scenerii przez TerraSync
--terrasync-dir=ścieżka   Określ katalog gdzie TerraSync będzie przechowywał pobieraną
               scenerię (domyślnie jest to katalog "TerraSync" w lokalizacji 
               określonej przez --download-dir)
--language=kod        Ustaw język używany przez symulator podany jako kod,
               gdzie kod jest dwuliterowym kodem regionalnym ISO 639-1
               (na przykład pl lub en)
--launcher          Uruchom Qt launcher (bez tej opcji uruchomi się od
               razu symulator w domyślnej konfiguracji lub w 
               konfiguracji odczytanej z pliku fgfsrc - o ile istnieje)
--restore-defaults      Zresetuj wszystkie ustawienia użytkownika do wartości domyślnych
--disable-save-on-exit    Wyłącz zapisywanie preferencji użytkownika podczas
               wychodzenia z symulatora.
--enable-save-on-exit    Włącz zapisywanie preferencji użytkownika podczas
               wychodzenia z symulatora.
--disable-splash-screen   Wyłącz ekran powitalny
--enable-splash-screen    Włącz ekran powitalny
--disable-mouse-pointer   Wyłącz dodatkowy wskaźnik myszy
--enable-mouse-pointer    Włącz dodatkowy wskaźnik myszy
                (tj. dla pełnego ekranu dla kart Voodoo)
--disable-random-objects   Wyklucz losowe obiekty scenerii (budynki, itp.)
--enable-random-objects   Uwzględnij losowe obiekty scenerii (budynki, itp.)
--disable-ai-models     Wyłącz podsystem SI
                (wyłącza to również wyświetlanie modeli
                innych samolotów w trybie wieloosobowym)
--enable-ai-models      Włącz podsystem SI
--disable-ai-traffic     Wyłącz podsystem ruchu generowanego automatycznie
--enable-ai-traffic     Włącz podsystem ruchu generowanego automatycznie
--disable-freeze       Uruchom w stanie nie zapauzowanym
--enable-freeze       Uruchom w stanie zapauzowanym
--disable-fuel-freeze    Paliwo jest zużywane normalnie
--enable-fuel-freeze     Ilość paliwa w zbiorniku pozostaje niezmienna
--browser-app=ścieżka    Określ ścieżkę do swojej przeglądarki internetowej
               aby otworzyć dokumentację statku powietrznego.
--prop:[typ:]name=value   Ustaw właściwość o nazwie "name" na wartość "value", 
               "typ" może być: string, double, float, long, int lub bool
--config=/ścieżka/plik.xml  Załaduj dodatkowe właściwości z podanego pliku xml
--units-feet         Używaj stóp do określania odległości
--units-meters        Używaj metrów do określania odległości
--load-tape=/ścieżka/plik  Wczytaj nagranie zapisanej wcześniej sesji lotu
--allow-nasal-read=ścieżka[:ścieżka...]
               Zezwalaj skryptom Nasal samolotu na odczytywanie plików
               z wymienionych katalogów (oddziel ścieżki dwukropkami lub
               średnikami w Microsoft Windows).
               Jako środek bezpieczeństwa, domyślnie skrypty Nasal mogą
               odczytywać dane tylko z $FG_ROOT i $FG_HOME.
--read-only         Ustaw $FG_HOME (lokalizację, w której przechowywane są 
               dane FlightGear użytkownika) tylko do odczytu.

Funkcje

--disable-panel       Wyłącz tablicę przyrządów
--enable-panel        Włącz tablicę przyrządów
--disable-sound       Wyłącz efekty dźwiękowe
--enable-sound        Włącz efekty dźwiękowe
--ai-scenario=scenariusz   Dodaj i włącz nowy scenariusz SI. Dozwolonych jest wiele
               opcji. Scenariusze znajdują się w $FG_ROOT/AI/

Samolot

--aircraft=nazwa       Wybierz samolot zgodnie z definicją w 
               pliku -set.xml. Plik jest wyszukiwany w $FG_ROOT/Aircraft,
               w katalogu wskazywanym przez zmienną środowiskową $FG_AIRCRAFT 
               oraz w katalogach przekazanych do fgfs przy użyciu --fg-aircraft
--vehicle=nazwa       To samo co opcja --aircraft
--aircraft-dir=ścieżka    Określ dokładny katalog, który ma być używany
               dla samolotu (zwykle nie jest to wymagane, 
               ale może być przydatne). Ścieżka jest względna
               w stosunku do bieżącego katalogu. Powoduje ominięcie
               opcji <path-cache> z pliku autosave_X_Y.xml, a także
               opcji --fg-aircraft i zmiennej środowiskowej $FG_AIRCRAFT.
--show-aircraft       Wyświetl listę aktualnie dostępnych typów samolotów
--min-status={alpha|beta|early-production|production}
               Umożliwia zdefiniowanie minimalnego poziomu statusu dla wszystkich
               listowanych samolotów, które są w trakcie rozwoju.
               Zobacz System oceny statków powietrznych,
               aby uzyskać szerszy opis.
--enable-auto-coordination  Włącz automatyczną koordynację - ster
               kierunku i lotki będą sterowane razem
--disable-auto-coordination Wyłącz automatyczną koordynację (domyślne)
--livery=nazwa        Wybierz malowanie dla samolotu

Model lotu

--fdm=nazwa         Wybierz podstawowy model dynamiki lotu.
               Dostępne nazwy to: jsb, larcsim, yasim, magic,
               balloon, ada, external lub null
--aero=nazwa         Wybierz model aerodynamiki samolotu
--model-hz=n         Uruchom model dynamiki lotu z częstotliwością "n" Hz
               (iteracje na sekundę)
--speed=n          Uruchom model dynamiki lotu "n" razy
               szybciej niż w czasie rzeczywistym
--trim            Ustabilizuj model dynami lotu (tylko z --fdm=jsbsim)
--notrim           NIE próbuj ustabilizować modelu dynamiki lotu
               (tylko z --fdm=jsbsim)
--on-ground         Rozpocznij na ziemi (domyślnie)
--in-air           Rozpocznij w powietrzu
               (nie trzeba gdy użyte jest --altitude)

Początkowa pozycja i orientacja

--airport=ICAO        Określ lotnisko (e.g. EPWA)
--parking-id=bramka     Określ miejsce postojowe na lotnisku (wymaga podania --airport)
--runway=nr_pasa       Określ początkowy pas startowy (wymaga podania --airport)
--carrier={name|ID}     Określ pozycję startową na lotniskowcu
--parkpos=nazwa       Określ miejsce postojowe na lotniskowcu 
               (wymaga podania opcji --carrier)
--vor=ID           Określ pozycję początkową względem VOR-a
--vor-frequency=częstotliwość
               Ustaw częstotliwość dla VOR-a podanego w opcji --vor 
               (wymaga podania opcji --vor)
--ndb=ID           Określ pozycję początkową względem NDB
--ndb-frequency=częstotliwość
               Ustaw częstotliwość dla NDB podanego w opcji --ndb 
               (wymaga podania opcji --ndb)
--fix=ID           Określ pozycję początkową względem skrzyżowania
--offset-distance=nm     Określ odległość do punktu odniesienia (mile morskie)
--offset-azimuth=stopnie   Określ kurs do punktu odniesienia
--lon=stopnie        Początkowa długość geograficzna (W ze znakiem minus)
--lat=stopnie        Początkowa szerokość geograficzna (S ze znakiem minus)
--altitude=stopy       Początkowa wysokość
               (w stopach, chyba że włączono --units-meters)
--heading=stopnie      Określ kąt kierunku/odchylenia (Psi)
--roll=stopnie        Określ kąt przechyłu (Phi)
--pitch=stopnie       Określ kąt pochyłu (Theta)
--uBody=jednostki_na_sek   Określ prędkość wzdłuż osi X statku
               (w stopach na sek., chyba że włączono --units-meters)
--vBody=jednostki_na_sek   Określ prędkość wzdłuż osi Y statku
               (w stopach na sek., chyba że włączono --units-meters)
--wBody=jednostki_na_sek   Określ prędkość wzdłuż osi Z statku
               (w stopach na sek., chyba że włączono --units-meters)
--vNorth=jednostki_na_sek  Określ prędkość początkową wzdłuż osi północ-południe dla statku
--vEast=jednostki_na_sek   Określ prędkość początkową wzdłuż osi wschód-zachód dla statku
--vDown=jednostki_na_sek   Określ prędkość początkową wzdłuż osi pionowej statku
--vc=węzły          Określ prędkość początkową w węzłach
--mach=liczba        Określ prędkość początkową w liczbie Macha
--glideslope=stopnie     Określ kąt schodzenia (może być dodatni)
--roc=fpm          Określ początkową prędkość pionową w stopach na minutę 
               (wartość może być ujemna)

Opcje dźwięku

--show-sound-devices     Pokaż listę dostępnych urządzeń audio
--sound-device=nazwa     Określ urządzenie audio, którego chcesz użyć
--disable-sound       Wyłącz efekty dźwiękowe
--enable-sound        Włącz efekty dźwiękowe

Opcje renderowania

--max-fps=Hz         Określ maksymalną liczbę renderowanych klatek na sekundę
--bpp=depth         Określ głębię kolorów jako liczbę bitów na piksel
--fog-disable        Wyłącz mgłę
--fog-fastest        Włącz wydajne renderowanie mgły (zaprzeczenie --fog-nicest)
--fog-nicest         Włącz najlepiej wyglądającą mgłę (zaprzeczenie --fog-fastest)
--disable-horizon-effect   Wyłącz iluzję powiększenia ciała niebieskiego w pobliżu horyzontu
--enable-horizon-effect   Włącz iluzję powiększenia ciała niebieskiego w pobliżu horyzontu
--season={summer|winter}   Włącz scenerię letnią (summer) lub zimową (winter) 
               (domyślnie summer)
--disable-distance-attenuation
               Wyłącz tłumienie światła na drodze startowej
--enable-distance-attenuation
               Włącz tłumienie światła na drodze startowej
--disable-specular-highlight Wyłącz odbicia lustrzane na teksturowanych obiektach
--enable-specular-highlight Włącz odbicia lustrzane na teksturowanych obiektach
--enable-clouds       Włącz dwuwymiarowe (płaskie) warstwy chmur
--disable-clouds       Wyłącz dwuwymiarowe (płaskie) warstwy chmur
--enable-clouds3d      Włącz trójwymiarowe (wolumetryczne) warstwy chmur
--disable-clouds3d      Wyłącz trójwymiarowe (wolumetryczne) warstwy chmur
--fov=stopnie        Określ kąt pola widzenia
--aspect-ratio-multiplier=współczynnik
               Określ mnożnik dla współczynnika proporcji
--disable-fullscreen     Wyłącz tryb pełnoekranowy
--enable-fullscreen     Włącz tryb pełnoekranowy
--shading-flat        Włącz płaskie cieniowanie
--shading-smooth       Włącz gładkie cieniowanie
--disable-wireframe     Wyłącz tryb rysowania siatki modeli 3D
--enable-wireframe      Włącz tryb rysowania siatki modeli 3D
--geometry=SzerokośćxWysokość
               Określ rozdzielczość okna (np.: --geometry=1366x768)
--view-offset=value     Określ domyślny widok do przodu jako odchylenie od
                kierunku na wprost. Dopuszczalne wartości:
                LEFT [lewo], RIGHT [prawo], CENTER
                [wyśrodkuj], lub określona liczba w stopniach
--visibility=metry      Określ początkową widoczność w metrach
--visibility-miles=mile   Określ początkową widoczność w milach
--texture-filtering=liczba  Określ filtrowanie anizotropowe tekstur terenu.
               Prawidłowe wartości to 1, 2, 4, 8, 16. 
               Wartość domyślna to 1.
--disable-texture-cache   Wyłącz pamięć podręczną tekstur dla szybkiego wczytywania
--enable-texture-cache    Włącz pamięć podręczną tekstur dla szybkiego wczytywania
--texture-cache-dir=ścieżka Określ ścieżkę pamięć podręcznej dla tekstur
               (domyślnie $FG_HOME/TextureCache)
--materials-file=plik    Określ plik materiału używany do
                renderowanie scenerii, domyślnie:
                $FG_ROOT/Materials/regions/materials.xml

Opcje wyświetlacza przeziernego (HUD)

--disable-hud        Wyłącz wyświetlanie HUD-a, ustawienie domyślne
--enable-hud         Włącz wyświetlanie HUD-a
--disable-anti-alias-hud   Wyłącz antyaliasing dla HUD
--enable-anti-alias-hud   Włącz antyaliasing dla HUD
--disable-hud-3d       Wyłącz HUD 3D (HUD rysowany w trybie 2D)
--enable-hud-3d       Włącz HUD 3D
--hud-tris          HUD wyświetla liczbę renderowanych trójkątów
--hud-culled         HUD wyświetla procent odrzuconych trójkątów

Opcje czasu

--disable-clock-freeze    Włączenie upływu czas
--enable-clock-freeze    Wyłączenie upływu czasu (jest to jednoznaczne z włączeniem pauzy)
--timeofday={real|dawn|morning|noon|afternoon|dusk|evening|midnight}
               Określ porę dnia:
               real: aktualny czas w danym miejscu;
               dawn (świt): czas, kiedy słońce znajduje się pod kątem 90°E na horyzoncie;
               morning (poranek): czas, kiedy słońce znajduje się na horyzoncie 75°E;
               noon (południe): czas, kiedy słońce znajduje się 0° na horyzoncie;
               afternoon (popołudnie): czas, kiedy słońce znajduje 75°W na horyzoncie;
               dusk (zmierzch): czas, kiedy słońce znajduje się na horyzoncie pod kątem 90°W;
               evening (wieczór): czas, kiedy słońce znajduje się na horyzoncie 100°W;
               midnight (północ): czas, kiedy słońce znajduje się na horyzoncie 180°W;
--time-offset=[+-]hh:mm:ss  Dodaj podane przesunięcie czasu
--time-match-real      Zsynchronizuj czas z aktualnym czasem w danym miejscu
--time-match-local      Zsynchronizuj czas z czasem systemowym komputera
--start-date-sys=yyyy:mm:dd:hh:mm:ss
               Określ początkową datę i godzinę w odniesieniu do czasu systemowego
--start-date-gmt=yyyy:mm:dd:hh:mm:ss
               Określ początkową datę i godzinę w odniesieniu do czasu Greenwich
--start-date-lat=yyyy:mm:dd:hh:mm:ss
               Określ początkową datę i godzinę w odniesieniu 
               do strefy czasowej lotniska początkowego

Opcje sieciowe

--proxy=[nazwa:hasło@]host:port
               Określ serwer proxy i port, który ma być używany. Nazwa użytkownika
               i hasło są opcjonalne; jeśli są obecne, powinny być podane jako
               skróty MD5. Ta opcja jest przydatna tylko wtedy, gdy włączona jest
               opcja --real-weather-fetch.
--httpd=port         Włącz interfejs Phi (serwer HTTP) na określonym porcie.
--telnet=port        Włącz serwer telnet na określonym porcie
--jpg-httpd=port       Włącz serwer http zrzutów ekranu na określonym porcie.
               Ta opcja jest przestarzała, zamiast niej użyj --httpd
--enable-fgcom        Włącz integrację FGCom (komunikacja z ATC)
--disable-fgcom        Wyłącz integrację FGCom (komunikacja z ATC)

Opcje Multiplayer

--callsign=nazwa       Przypisz graczowi unikalną nazwę (znak wywoławczy).
               Znak wywoławczy musi mieć co najwyżej dziesięć znaków
               i może zawierać tylko cyfry, litery alfabetu angielskiego,
               myślniki (-) i podkreślenia (_); dłuższe znaki wywoławcze
               są obcinane, a znaki nie pasujące do wymienionych powyżej
               są zastępowane myślnikami.
--multiplay={in|out},hz,adres,port
               Określ ustawienia komunikacji dla trybu multiplayer.
               Pierwsze pole określa, czy ustawienia dotyczą komunikacji 
               przychodzącej (in) czy wychodzącej (out). Drugie pole (hz) 
               określa częstotliwość, z jaką mają być wysyłane dane. 
               Trzecie pole (adres) musi być ustawione na adres IP interfejsu 
               sieciowego, którego FlightGear powinien używać do wysyłania/odbierania
               danych lub pozostawić puste, aby symulator mógł korzystać ze wszystkich
               dostępnych interfejsów. Czwarte pole (port) powinno być ustawione 
               na wykorzystywany port (zwykle 5000).

Opcje trasy/punktów na trasie

--wp=ID[@alt]        Wprowadź identyfikator punktu trasy (VOR, NDB, fix) do autopilota.
               Opcjonalna część @alt może służyć do określenia wysokości,
               na której należy przekroczyć dany punkt, np. OKE@3000
               Można użyć tej opcji wielokrotnie.
--flight-plan=plik      Wczytaj plan lotu z pliku

Opcje IO

--generic=params       Otwórz połączenie za pomocą predefiniowanego 
               interfejsu komunikacyjnego i uprzednio
               wybranego protokołu
--atlas=params        Otwórz połączenie za pomocą protokołu Atlas
               (używanego przez Atlas i TerraSync)
--atcsim=params       Otwórz połączenie przy użyciu protokołu ATC Sim (atc610x)
--AV400=params        Otwórz połączenie, aby sterować GPS Garmin serii 196/296
--AV400Sim=params      Zestaw ciągów znaków AV400 wymaganych do napędzania GPS-a
               Garmin serii 400
--AV400WSimA=params     Zestaw ciągów wymaganych wymaganych do sterowania Garmin 
               WAAS GPS (gdzie kanał A wykorzystuje wariant protokołu 
               AVSim400, a kanał B komunikuje się z urządzeniem GPS);
--AV400WSimB=params     Patrz opcja --AV400WSimA
--garmin=params       Otwórz połączenie przy użyciu protokołu Garmin GPS
--hla=params         Otwórz zdalne połączenie przy użyciu protokołu HLA
--hla-local=params      Otwórz lokalne połączenie przy użyciu protokołu HLA
--igc=params         Otwórz połączenie przy użyciu protokołu International 
               Glider Commission (Międzynarodowa Komisja Szybowcowa)
--joyclient=params      Otwórz połączenie z joystickiem Agwagon
--jsclient=params      Otwórz połączenie ze zdalnym joystickiem
--native-ctrls=params    Otwórz połączenie przy użyciu protokołu FG Native Controls
               (przesył informacji o powierzchniach sterowych samolotu)
--native-fdm=params     Otwórz połączenie przy użyciu protokołu FG Native FDM
               (przesył informacji o modelu dynamiki lotu)
--native-gui=params     Otwórz połączenie przy użyciu protokołu FG Native GUI
--native=params       Otwórz połączenie przy użyciu protokołu FG Native
--nmea=params        Otwórz połączenie za pomocą protokołu NMEA
--opengc=params       Otwórz połączenie przy użyciu protokołu OpenGC (oprogramowanie 
               służące do renderowania wysokiej jakości szklanych kokpitów
               w symulatorach)
--props=params        Otwórz połączenie za pomocą interaktywnego menedżera właściwości
               (PRZESTARZAŁE/MARTWE NIE UŻYWAJ tak samo jak --telnet)
--pve=params         Otwórz połączenie za pomocą protokołu PVE
--ray=params         Otwórz połączenie przy użyciu protokołu 
               ruchomego krzesła Raya Woodwortha
--rul=params         Otwórz połączenie za pomocą protokołu RUL

Parametry (params) muszą mieć postać:

medium,direction,hz,medium_options

gdzie:

 • medium jest medium używanym przez protokół (serial, socket, file...),
 • direction to kierunek komunikacji (in, out lub bi),
 • hz to częstotliwość, z którą kanał powinien być przetwarzany (akceptowane są wartości zmiennoprzecinkowe),
 • a medium_options to:
  • dla protokołów szeregowych: device,baud, gdzie device to nazwa urządzenia, które ma zostać otwarte, a baud to prędkość transmisji;
  • dla protokołów gniazd: machine,port,style, gdzie machine jest nazwą maszyny lub adres IP serwera (jeśli symulator ma działać jako klient) lub jest pozostawiona pusta (jeśli symulator ma działać jako serwer), port to numer port, którego należy użyć (lub jest pusty, aby system operacyjny sam wybrał dostępny port), a style to jeden z protokołów tcp lub udp;
  • dla protokołów plików: filename, gdzie filename to nazwa pliku do którego dane powinny zostać zapisane.

W systemie Windows musisz użyć specjalnej sekwencji ucieczki, jeśli chcesz określić port COM wyższy niż 9.

Na przykład: --generic=\\.\COM10,out,1,/tmp/data.xml,myproto

Jest to opisane w artykule Microsoft KB tutaj: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363858%28v=vs.85%29.aspx


Opcje awioniki

--com1=częstotliwość     Ustaw częstotliwość radia COM1.
--com2=częstotliwość     Ustaw częstotliwość radia COM2.
--nav1=[radial:]częstotliwość
               Ustaw częstotliwość radia NAV1,
               opcjonalnie poprzedzoną radialem.
--nav2=[radial:]częstotliwość
               Ustaw częstotliwość radia NAV2,
               opcjonalnie poprzedzoną radialem.
--adf1=[obrót:]częstotliwość Ustaw częstotliwość radia ADF1, 
               opcjonalnie poprzedzoną obrotem karty.
--adf2=[obrót:]częstotliwość Ustaw częstotliwość radia ADF2, 
               opcjonalnie poprzedzoną obrotem karty.
--dme={nav1|nav2|częstotliwość}
               Podporządkuj ADF jednemu z NAV lub
               ustaw jego częstotliwość wewnętrzną.

Opcje środowiska

--disable-real-weather-fetch Wyłącz pobieranie rzeczywistej pogody na podstawie METAR-u
--enable-real-weather-fetch Włącz pobieranie rzeczywistej pogody na podstawie METAR-u
               (wymaga połączenia z internetem)
--disable-horizon-effect   Wyłącz iluzję powiększenia ciała niebieskiego w pobliżu horyzontu
--enable-horizon-effect   Włącz iluzję powiększenia ciała niebieskiego w pobliżu horyzontu
--enable-clouds       Włącz dwuwymiarowe (płaskie) warstwy chmur
--disable-clouds       Wyłącz dwuwymiarowe (płaskie) warstwy chmur
--enable-clouds3d      Włącz trójwymiarowe (wolumetryczne) warstwy chmur
--disable-clouds3d      Wyłącz trójwymiarowe (wolumetryczne) warstwy chmur
--visibility=metry      Określ początkową widoczność w metrach
--visibility-miles=mile   Określ początkową widoczność w milach
--wind=kierunek[:maks-kierunek]@prędkość[:porywy]
               Określ kierunek z którego wieje wiatr (kierunek) i jego prędkość (w węzłach).
               Jeśli kierunek wiatru jest zmienny, określ zakres jako kierunek:maks-kierunek,
               jako minimalny i maksymalny kąt w stopniach. Jeśli chcesz, aby symulator 
               również modelował porywy wiatru, ustaw maksymalne natężenie porywów w węzłach.
--turbulence=współczynnik  Określ stopień turbulencji od 0.0 (brak) do 1.0 (silna)
--ceiling=FT_ASL[:GRUBOŚĆ_FT]
               Określ pułap zachmurzenia (w stopach nad średnim poziomem morza),
               opcjonalnie o określonej grubości (domyślnie 2000 stóp).
--random-wind        Ustaw wiatr generowany losowo, z różnych kierunków o różnej sile.
--metar=depesza METAR    Ustaw pogodę wg podanego METAR-u, np.:
               XXXX 012345Z 28035G50KT 250V300 9999 TSRA SCT022CB BKN030 13/09 Q1005
               Działa tylko wtedy, gdy pobieranie rzeczywistej pogody jest wyłączone.

Opcje sytuacji

--failure={pitot|static|system|vacuum}
               Awaria rurki Pitota, ciśnienia statycznego,
               układu próżniowego lub elektrycznego 
               (powtórz opcję w przypadku wielu awarii systemu).

Opcje debugowania

--log-level={bulk|debug|info|warn|alert}
               Ustaw poziom logowania dla tej sesji.
               Zobacz także Commonly used debugging tools#fgfs.log
--trace-read=właściwość   Śledź odczyty dla właściwości;
               można użyć tej opcji wielokrotnie
--trace-write=właściwość   Śledź zapisy dla właściwości;
               można użyć tej opcji wielokrotnie
--console          Wyświetl konsolę (dla systemu Windows)
--json-report        Wydrukuj raport w formacie JSON na standardowym wyjściu,
               podając informacje, takie jak wersja FlightGear, $FG_ROOT,
               $FG_HOME, ścieżki samolotów i scenerii itp.

Treści powiązane

Artykuły na Wiki

Pliki źródłowe