Pl/Opcje wiersza poleceń

From FlightGear wiki
Jump to navigation Jump to search
Uwaga  Ten artykuł przedstawia aktualne opcje wiersza poleceń, włączając wersję deweloperską. Aby sprawdzić opcje dla wersji FlightGeara 2020.3.x, zobacz artykuł Command line options 2020.3.

Opcje wiersza poleceń to powszechny sposób informowania aplikacji, co i jak ma robić podczas uruchamiania. We FlightGear są one używane do wielu rzeczy, od prostych, takich jak wybór samolotu, po złożone, takie jak ruch sieciowy i parametry pogodowe.

Najłatwiejszym sposobem obsługi tych opcji we FlightGear jest użycie narzędzia z graficznym interfejsem użytkownika, takim jak FlightGear Qt launcher. W ten sposób nie trzeba się nimi w ogóle przejmować.

Są jednak użytkownicy, którzy nie chcą lub nie mogą uruchamiać GUI i dlatego są tym zainteresowani. Ci, którzy ich potrzebują lub po prostu chcą dowiedzieć się więcej o FlightGear, ale nie mają pojęcia, o czym mówimy, mogą przeczytać stronę wiki o ogólnym użyciu wiersza poleceń.

Dobrym miejscem do przechowywania osobistych opcji jest plik o nazwie fgfsrc. Ten plik jest odczytywany przez FlightGear przy każdym uruchamianiu.

Poniższe listy przedstawiają opcje FlightGear, w tym krótki opis i są posortowane wg kategorii. Pamiętaj, że utrzymywanie aktualności tych list na wiki nie jest łatwym zadaniem. Istnieją również różne wersje FlightGear, które nie mają dokładnie tych samych opcji. Dlatego lepiej sprawdź również swoje wersje za pomocą polecenia fgfs --help --verbose. Jeśli to polecenie nie powiedzie się, możesz dodać również opcję --fg-root=[ścieżka]. Co to oznacza, patrz poniżej.

To smutne, ale prawdziwe, że nawet powyższe polecenie nie jest, przynajmniej w Gitcie, cały czas aktualne. W chwili pisania tego tekstu przynajmniej jedna obsługiwana opcja nie jest wyświetlana za pomocą fgfs --help --verbose. Więc jeśli masz poważne problemy z jakąś opcją, to kod źródłowy, jak zawsze, jest najlepszym źródłem informacji. W pliku src/Main/options.cxx wszystkie opcje są wymienione na stałe wraz z ich ustawieniem domyślnym i typem.

Plik $FG_ROOT/options.xml służy do generowania danych wyjściowych dla fgfs --help [--verbose]. To jest powód, dla którego --fg-root=[ścieżka] musi zostać do tego dodana, jeśli nie jest ustawiona jako zmienna środowiskowa lub jako opcja w fgfsrc.

Sposób użycia z linii komend: fgfs [OPTION [OPTION ...]]

Sposób użycia z FlightGear Qt launcher: idź do zakładki "Ustawienia" i w sekcji "Dodatkowe ustawienia" wpisz poniższe opcje, każda w nowej linii. Wpisane tam opcje mają pierwszeństwo przed tymi zdefiniowanymi przez Qt Launcher. Aby z poziomu Qt Launchera zobaczyć całą listę użytych opcji wiersza poleceń, użyj skrótu klawiszowego Ctrl+L lub z menu wybierz "Zobacz listę parametrów".

Legenda sposobu zapisu poniższych opcji

 1. --option1 (--option2) - w tym przypadku --option2 jest aliastem dla --option1, czyli robi dokładnie to samo co --option1.
 2. --option1
  --option2 - dwie różne opcje, wykluczające się. Nie można ich użyć jednocześnie, ale są połączone ze względu na wspólny opis.
 3. --option1, --option2 - dwie różne opcje, które można podać jednocześnie, są połączone ze względu na wspólny opis.

Wartości dla opcji

Pewne opcje nie przyjmują wartości, jak np. --help, ale są też opcji, dla których powinieneś podać wartość, jak np. dla --fg-root oraz są też opcje, dla których możesz podać wartość opcjonalnie, np. dla --launcher. Możesz oddzielić wartość od opcji znakiem = lub spacją, np.:

  --fg-root=/path/to/fgdata
  --fg-root /path/to/fgdata

Opcje, które działają jak przełącznik włącz/wyłącz, mogą przyjąć wartości true, 1, yes (włącz) lub false, 0, no (wyłącz). Jeśli dla takiej opcji nie podasz żadnej wartości, to z domysłu zadziała ona tak jakbyś przekazała tam true, 1 lub yes, czyli ją włączył, np.:

  --launcher

uruchomi Launcher, co jest równoznaczne z:

  --launcher=yes

Z drugiej strony możesz także przekazać wartość, która wyłączy daną opcję, np.:

  --launcher=no

co spowoduje, że Launcher nie będzie uruchamiany. Poza tym, większość takich opcji zawiera dodatkowo dwa warianty z przedrostkami enable- i disable-, np.:

  --enable-launcher

co także włączy Launcher.

Opcje ogólne

--help (-h)

Pokaż najbardziej istotne opcje wiersza poleceń.

--verbose (-v)

Pokaż wszystkie opcje wiersza poleceń w połączeniu z --help lub -h.

--version[={true|false|1|0|yes|no}]

Włącz/wyłącz wypisanie informacje o wersji FlighGear i niektórych bibliotek używanych przez program (SimGear, OpenSceneGraph, PLIB).

--fg-root=ścieżka

Określ główną ścieżkę do danych (tam gdzie FlightGear jest zainstalowany).

--fg-scenery=ścieżka[:ścieżka...]

Określ podstawową ścieżkę scenerii. Domyślnie $FG_ROOT/Scenery.

--fg-aircraft=ścieżka

Określ dodatkowe ścieżki katalogów z samolotami (alternatywnie możesz użyć --aircraft-dir, aby wskazać konkretny samolot w podanym katalogu).

--addon=ścieżka

Określ ścieżkę do dodatku. Można użyć tej opcji wielokrotnie.

--download-dir=ścieżka

Określ główny katalog jako miejsce przechowywania pobranych samolotów i scenerii. Domyślnie dla Windows %userprofile%\FlightGear\Downloads\, dla Linux ~/.fgfs/. Katalog scenerii TerraSync może być dodatkowo określony przez opcję --terrasync-dir.

--data=ścieżka

Określa dodatkowy katalog danych podstawowych (FGData), przed katalogiem $FG_ROOT.

--terrasync[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-terrasync
--disable-terrasync

Włącz/wyłącz automatyczne pobieranie scenerii przez TerraSync.

--terrasync-dir=ścieżka

Określ katalog gdzie TerraSync będzie przechowywał pobieraną scenerię (domyślnie jest to katalog "TerraSync" w lokalizacji określonej przez --download-dir).

--language=kod

Ustaw język używany przez symulator podany jako kod. Dostępne kody: ca, de, en, es, fr, it, nl, pl, pt, ru, tr, sk, zh.

--launcher[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-launcher
--disable-launcher

Włącz/wyłącz uruchamianie Qt Launchera. Bez tej opcji lub gdy wyłączysz, uruchomi się od razu symulator w domyślnej konfiguracji lub w konfiguracji odczytanej z pliku fgfsrc - o ile istnieje.

--splash-screen[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-splash-screen
--disable-splash-screen

Włącz/wyłącz ekran powitalny.

--mouse-pointer[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-mouse-pointer
--disable-mouse-pointer

Włącz/wyłącz dodatkowy wskaźnik myszy (dla pełnego ekranu dla kart Voodoo).

--browser-app=ścieżka

Określ ścieżkę do swojej przeglądarki internetowej aby otworzyć dokumentację statku powietrznego.

--prop:[typ:]właściwość=wartość

Ustaw podaną właściwość na zadaną wartość. "Typ" jest opcjonalny i może być: string, double, float, long, int lub bool.

--prop:browser=właściwość

Po uruchomieniu symulatora otwórz okno z drzewem właściwości od razu na podanej właściwości (property). Jeśli potrzebujesz więcej okien, to wystarczy dodać kolejne indeksy przy browser, jak browser[1], browser[2] itd., np.:
--prop:browser=/sim/presets
--prop:browser[1]=/devices/status/keyboard/event

co spowoduje otworzenie dwóch okien z podanymi właściwościami.

--config=/ścieżka/plik.xml

Załaduj dodatkowe właściwości z podanego pliku xml.

--no-default-config[={true|false|1|0|yes|no}]

Włączy/wyłącz nie wczytywanie żadnych domyślnych plików konfiguracyjnych (jak fgfsrc), chyba że wyraźnie określono je za pomocą --config.

--units-feet
--units-meters

Używaj stóp (domyślnie) lub metrów do określania odległości.

--allow-nasal-read=ścieżka[:ścieżka...]

Zezwalaj skryptom Nasal samolotu na odczytywanie plików z wymienionych katalogów (oddziel ścieżki dwukropkami lub średnikami w Microsoft Windows). Jako środek bezpieczeństwa, domyślnie skrypty Nasal mogą odczytywać dane tylko z $FG_ROOT i $FG_HOME.

--read-only[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-read-only
--disable-read-only

Włącz/wyłącz folder $FG_HOME (lokalizację, w której przechowywane są dane FlightGear użytkownika) tylko do odczytu.

--ignore-autosave[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-ignore-autosave
--disable-ignore-autosave

Włącz/wyłącz ignorowanie pliku autosave, tzn. ustawienia zapisane w tym pliku nie będą wczytywane podczas uruchamiania, ani nie będą zapisywane do tego pliku podczas zamykania symulatora.


--save-on-exit[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-save-on-exit
--disable-save-on-exit

Włącz/wyłącz zapisywanie preferencji użytkownika podczas wychodzenia z symulatora.

--restore-defaults[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-restore-defaults
--disable-restore-defaults

Włącz/wyłącz resetowanie wszystkich ustawień użytkownika do wartości domyślnych.

--gui[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-gui
--disable-gui

Włącz/wyłącz GUI. Wyłączenie GUI oznacza włączenie trybu headless.

--jsbsim-output-directive-file=plik

Rejestrowanie właściwości JSBSim. Podany plik musi zawierać w sobie znacznik <output> z odpowiednimi opcjami i właściwościami do logowania - patrz JSBSim Logging.

Funkcje

--composite-viewer[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-composite-viewer
--disable-composite-viewer

Włącz/wyłącz CompositeViewer (widoki w osobnych oknach).

--panel[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-panel
--disable-panel

Włącz/wyłącz tablicę przyrządów 2D.

--freeze[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-freeze
--disable-freeze

Uruchom w stanie zapauzowanym/odpauzowanym.

--fuel-freeze[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-fuel-freeze
--disable-fuel-freeze

Włącz/wyłącz nieużywanie paliwa.

--clock-freeze[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-clock-freeze
--disable-clock-freeze

Włącz/wyłącz zamrożenie upływu czasu. Włączenie jest jednoznaczne z włączeniem pauzy.

--ai-scenario=scenariusz

Dodaj i włącz nowy scenariusz SI. Dozwolonych jest wiele opcji. Scenariusze znajdują się w $FG_ROOT/AI/.

--ai-models[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-ai-models
--disable-ai-models

Włącz/wyłącz podsystem SI (wyłącza to również wyświetlanie modeli innych samolotów w trybie wieloosobowym).

--ai-traffic[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-ai-traffic
--disable-ai-traffic

Włącz/wyłącz podsystem ruchu generowanego automatycznie.

--vr[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-vr
--disable-vr

Włącz/wyłącz obsługę zestawu wirtualnej rzeczywistości.

--restart-launcher[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-restart-launcher
--disable-restart-launcher

Uruchom Launcher po zamknięciu symulatora.

--load-tape={plik|url}

Wczytaj nagranie wcześniejszej sesji lotu. W przypadku pliku, jeśli plik kończy się na .fgdata, jest traktowana jako lokalna ścieżka pliku nagrania. W przeciwnym razie tworzymy ścieżkę lokalną, poprzedzając plik katalogiem taśmy i dopisując „.fgtape”. W przypadku URL-a (zaczynającego się od http:// lub https://) pobieramy zdalne nagranie (które musi być nagrywaniem ciągłym) w tle do nazwy pliku zależnej od adresu URL podczas odtwarzania. Jeśli nazwa pliku zależna od adresu URL już istnieje, zakłada się, że jest to skrócone pobieranie i pobieramy tylko pozostałe dane.

--load-tape-create-video[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-load-tape-create-video
--disable-load-tape-create-video

Włącz/wyłącz tworzenie plik wideo podczas odtwarzania taśmy określonej przez --load-tape.

--load-tape-fixed-dt=value

Ustawia tryb fixed delta time podczas odtwarzania taśmy określonej przez --load-tape.

Samolot

--aircraft=nazwa (--vehicle=nazwa)

Wybierz samolot zgodnie z definicją w pliku -set.xml. Plik jest wyszukiwany w $FG_ROOT/Aircraft, w katalogu wskazywanym przez zmienną środowiskową $FG_AIRCRAFT oraz w katalogach przekazanych do fgfs przy użyciu --fg-aircraft.

--aircraft-dir=ścieżka

Określ dokładny katalog, który ma być używany dla samolotu (zwykle nie jest to wymagane, ale może być przydatne). Ścieżka jest względna w stosunku do bieżącego katalogu. Powoduje ominięcie opcji <path-cache> z pliku autosave_X_Y.xml, a także opcji --fg-aircraft i zmiennej środowiskowej $FG_AIRCRAFT.

--show-aircraft

Wyświetl listę aktualnie dostępnych typów samolotów.

--min-status={alpha|beta|early-production|production}

Umożliwia zdefiniowanie minimalnego poziomu statusu dla wszystkich listowanych samolotów, które są w trakcie rozwoju. Zobacz System oceny statków powietrznych, aby uzyskać szerszy opis.

--auto-coordination[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-auto-coordination
--disable-auto-coordination

Włącz/wyłącz automatyczną koordynację. Domyślnie wyłączone. Gdy włączone ster kierunku będzie reagował stosownie do ruchu lotek.

--livery=nazwa

Wybierz malowanie dla samolotu.

--state=wartość

Ustaw początkowy stan samolotu na podaną wartość. Stany, które można wykorzystać, zależą od statku powietrznego. Na przykład Cessna 172P ma tylko jeden stan auto.

Model lotu

--fdm={ada | acms | aisim | balloon | jsb | larcsim | magic | network | pipe | ufo | yasim | external | null}

Wybierz podstawowy model dynamiki lotu.

--aero=nazwa

Wybierz model aerodynamiki samolotu

--model-hz=n

Uruchom model dynamiki lotu z częstotliwością "n" Hz (iteracje na sekundę).

--speed=n

Uruchom model dynamiki lotu "n" razy szybciej niż w czasie rzeczywistym.

--trim[={true|false|1|0|yes|no}]
--notrim[={true|false|1|0|yes|no}]

Ustabilizuj/nie stabilizuj model dynami lotu (tylko z --fdm=jsbsim).

--on-ground[={true|false|1|0|yes|no}]
--in-air[={true|false|1|0|yes|no}]

Rozpocznij na ziemi (domyślnie) lub w powietrzu. Nie trzeba ustawiać --in-air, gdy użyte jest --altitude.

Początkowa pozycja i orientacja

--airport=ICAO

Określ lotnisko (e.g. EPWA).

--runway=nr_pasa

Określ początkowy pas startowy (wymaga podania --airport).

--parking-id=nazwa (--parkpos=nazwa)

Określ miejsce postojowe na lotnisku (wymaga podania --airport).

--carrier={name|ID}

Określ pozycję startową na lotniskowcu.

--carrier-position={abeam|FLOLS|name}

Określ pozycję początkową dla lotniskowca, gdzie możesz użyć wstępnie zdefiniowanej abeam (rozpoczęcie na trawersie z wiatrem) lub FLOLS (rozpoczęcie po podejściu końcowym) lub określ nazwę pozycji parkingowej lotniskowca. Należy również określić lotniskowiec opcją --carrier.

--vor=ID

Określ pozycję początkową względem VOR-a

--vor-frequency=częstotliwość

Ustaw częstotliwość dla VOR-a podanego w opcji--vor (wymaga podania opcji --vor).

--ndb=ID

Określ pozycję początkową względem NDB.

--ndb-frequency=częstotliwość

Ustaw częstotliwość dla NDB podanego w opcji --ndb (wymaga podania opcji --ndb).

--fix=ID

Określ pozycję początkową względem skrzyżowania.

--offset-distance=nm

Określ odległość do punktu odniesienia (mile morskie).

--offset-azimuth=stopnie

Określ kurs do punktu odniesienia.

--lat=stopnie

Początkowa szerokość geograficzna (S ze znakiem minus).

--lon=stopnie

Początkowa długość geograficzna (W ze znakiem minus).

--altitude=stopy

Początkowa wysokość (w stopach, chyba że włączono --units-meters).

--heading=stopnie

Określ kąt kierunku/odchylenia (Psi).

--roll=stopnie

Określ kąt przechyłu (Phi).

--pitch=stopnie

Określ kąt pochyłu (Theta).

--vc=węzły
--mach=liczba

Określ prędkość początkową w węzłach lub w liczbie Macha.

--glideslope=stopnie

Określ kąt schodzenia (może być dodatni).

--roc=fpm

Określ początkową prędkość pionową w stopach na minutę (wartość może być ujemna).

--uBody=jednostki_na_sek

Określ prędkość wzdłuż osi X statku (w stopach na sek., chyba że włączono --units-meters).

--vBody=jednostki_na_sek

Określ prędkość wzdłuż osi Y statku (w stopach na sek., chyba że włączono --units-meters).

--wBody=jednostki_na_sek

Określ prędkość wzdłuż osi Z statku (w stopach na sek., chyba że włączono --units-meters).

--vNorth=jednostki_na_sek

Określ prędkość początkową wzdłuż osi północ-południe dla statku.

--vEast=jednostki_na_sek

Określ prędkość początkową wzdłuż osi wschód-zachód dla statku.

--vDown=jednostki_na_sek

Określ prędkość początkową wzdłuż osi pionowej statku.

Opcje dźwięku

--show-sound-devices[={true|false|1|0|yes|no}]

Pokaż listę dostępnych urządzeń audio.

--sound-device=nazwa

Określ urządzenie audio, którego chcesz użyć. Aby uzyskać dostępne nazwy użyj --show-sound-devices.

--sound[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-sound
--disable-sound

Wyłącz/wyłącz dźwięk.

Opcje renderowania

--prop:/sim/rendering/multi-sample-buffers={true|false}

Włącz/wyłącz bufor wielopróbkowania (antyaliasing).

--prop:/sim/rendering/multi-samples={2|4|8|16}

Określ liczbę multipróbek (antyaliasing). Prawidłowe wartości to 2, 4, 8, 16.

--aspect-ratio-multiplier=współczynnik

Określ mnożnik dla współczynnika proporcji.

--bpp={16|24|32}

Określ głębię kolorów jako liczbę bitów na piksel.

--compositor=ścieżka

Określ ścieżkę do pliku XML do renderowania wieloprzebiegowego. Ścieżka jest względna do $FG_ROOT (domyślnie Compositor/default.xml). Dla włączenia potoku HDR użyj ścieżki Compositor/HDR/hdr.

--horizon-effect[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-horizon-effect
--disable-horizon-effect

Włącz/wyłącz iluzję powiększenia ciała niebieskiego w pobliżu horyzontu.

--distance-attenuation[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-distance-attenuation
--disable-distance-attenuation

Włącz/wyłącz tłumienie światła na drodze startowej.

--specular-highlight[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-specular-highlight
--disable-specular-highlight

Włącz/wyłącz odbicia lustrzane na teksturowanych obiektach.

--clouds[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-clouds
--disable-clouds

Włącz/wyłącz dwuwymiarowe (płaskie) warstwy chmur.

--clouds3d[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-clouds3d
--disable-clouds3d

Włącz/wyłącz trójwymiarowe (wolumetryczne) warstwy chmur.

--texture-cache[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-texture-cache
--disable-texture-cache

Włącz/wyłącz pamięć podręczną tekstur dla szybkiego wczytywania.

--texture-cache-dir=ścieżka

Określ ścieżkę pamięć podręcznej dla tekstur (domyślnie $FG_HOME/TextureCache).

--fullscreen[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-fullscreen
--disable-fullscreen

Włącz/wyłącz tryb pełnoekranowy.

--random-objects[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-random-objects
--disable-random-objects

Włącz/wyłącz losowe obiekty scenerii (budynki, itp.)

--wireframe[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-wireframe
--disable-wireframe

Włącz/wyłącz tryb rysowania siatki modeli 3D.

--fog-disable
--fog-fastest
--fog-nicest

Ustaw mgłę. Opcja --fog-disable wyłączy mgłę, powodując zwiększenie widoczności oraz spadek wydajności (więcej terenu do wyrenderowania). Opcja --fog-fastest włączy renderowanie mgły w sposób mniej realistyczny, ale zwiększając wydajność. Domyślnie użyta jest opcja --fog-nicest renderująca realistyczną mgłę, kosztem wydajności. Te opcje sa przestarzałe.

--fov=stopnie

Określ kąt pola widzenia.

--geometry=SzerokośćxWysokość

Określ rozdzielczość okna (np.: --geometry=1366x768).

--graphics-preset={minimal-quality|low-quality|medium-quality|high-quality|ultra-quality}

Określ predefiniowane ustawienie graficzne.

--materials-file=plik

Określ plik materiału używany do renderowanie scenerii, domyślnie: $FG_ROOT/Materials/regions/materials.xml.

--max-fps=Hz

Określ maksymalną liczbę renderowanych klatek na sekundę.

--shading-smooth
--shading-flat

Włącz gładkie lub płaskie cieniowanie. Te opcje sa przestarzałe.

--texture-filtering=liczba

Określ filtrowanie anizotropowe tekstur terenu. Prawidłowe wartości to 1, 2, 4, 8, 16. Wartość domyślna to 1.

--view-offset=value

Określ domyślny widok do przodu jako odchylenie od kierunku na wprost. Dopuszczalne wartości: LEFT (lewo), RIGHT (prawo), CENTER (wyśrodkuj) lub określona liczba w stopniach.

--terrain-engine={tilecache|pagedLOD}

Określ silnik terenu, którego chcesz użyć: tilecache lub pagedLOD.

--lod-levels=poziomy

Określ poziomy szczegółowości, gdzie poziomy są ciągiem liczb oddzielonych spacjami. Wartość domyślna to "1 3 5 7 9". Dostępne tylko z --terrain-engine=pagedLOD.

--lod-res=rozdzielczość

Ustaw rozdzielczość siatki terenu. Domyślnie 1. Dostępne tylko z --terrain-engine=pagedLOD.

--lod-texturing={bluemarble|raster|debug}

Ustaw metodę teksturowania terenu. Domyślnie bluemarble. Dostępne tylko z --terrain-engine=pagedLOD.

--lod-range-mult=mnożnik

Ustaw mnożnik zakresu (punkt od niskiego do wysokiego poziomu szczegółowości). Domyślnie 2. Dostępne tylko z --terrain-engine=pagedLOD.

--season={summer|winter}

Włącz scenerię letnią (summer) lub zimową (winter) - domyślnie summer. Dostępna do FG 2020.3.

Sceneria Świata 3.0 (WS3.0)

--prop:/scenery/use-vpb=true

Włącz Scenerię Świata 3.0

Opcje wyświetlacza przeziernego (HUD)

--hud[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-hud
--disable-hud

Włącz/wyłącz wyświetlanie HUD-a, ustawienie domyślne.

--anti-alias-hud[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-anti-alias-hud
--disable-anti-alias-hud

Włącz/wyłącz antyaliasing dla HUD.

--hud-3d[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-hud-3d
--disable-hud-3d

Włącz/wyłącz HUD 3D.

--hud-tris
--hud-culled

HUD wyświetla liczbę renderowanych trójkątów lub procent odrzuconych trójkątów.

Opcje czasu

Poniższe opcje ustawienia czasu i daty nie są ze sobą kompatybilne, więc należy podawać tylko jedną z nich.

--timeofday={real|dawn|morning|noon|afternoon|dusk|evening|midnight}

Określ porę dnia:
real: aktualny czas w danym miejscu;
dawn (świt): czas, kiedy słońce znajduje się pod kątem 90°E na horyzoncie;
morning (poranek): czas, kiedy słońce znajduje się na horyzoncie 75°E;
noon (południe): czas, kiedy słońce znajduje się 0° na horyzoncie;
afternoon (popołudnie): czas, kiedy słońce znajduje 75°W na horyzoncie;
dusk (zmierzch): czas, kiedy słońce znajduje się na horyzoncie pod kątem 90°W;
evening (wieczór): czas, kiedy słońce znajduje się na horyzoncie 100°W;
midnight (północ): czas, kiedy słońce znajduje się na horyzoncie 180°W;

--time-offset=[+-]hh:mm:ss

Dodaj podane przesunięcie czasu dla --time-match-real.

--time-match-real

Zsynchronizuj czas z aktualnym czasem w danym miejscu.

--time-match-local

Zsynchronizuj czas z czasem systemowym komputera.

--start-date-sys=yyyy:mm:dd:hh:mm:ss

Określ początkową datę i godzinę w odniesieniu do czasu systemowego.

--start-date-gmt=yyyy:mm:dd:hh:mm:ss

Określ początkową datę i godzinę w odniesieniu do czasu Greenwich.

--start-date-lat=yyyy:mm:dd:hh:mm:ss

Określ początkową datę i godzinę w odniesieniu do strefy czasowej lotniska początkowego.

Opcje sieciowe

--proxy=[nazwa:hasło@]host:port

Określ serwer proxy i port, który ma być używany. Nazwa użytkownika i hasło są opcjonalne. Jeśli są obecne, powinny być podane jako skróty MD5. Ta opcja jest przydatna tylko wtedy, gdy włączona jest opcja --real-weather-fetch.

--httpd=port

Włącz interfejs Phi (serwer HTTP) na określonym porcie.

--telnet={port|socket,bi,hz,localhost,port,tcp} (--props={port|socket,bi,hz,localhost,port,tcp})

Włącz serwer telnet na określonym porcie. Opcjonalnie można zmienić hz (ilość pakietów na sekundę).

--jpg-httpd=port

Włącz serwer HTTP zrzutów ekranu na określonym porcie. Ta opcja została wycofana, zamiast niej użyj --httpd i użyj URL-a /screenshot.

--allow-nasal-from-sockets[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-allow-nasal-from-sockets
--disable-allow-nasal-from-sockets

Włącz/wyłącz uruchamianie skryptów Nasal przesyłanych przez gniazdo sieciowe. Włączenie oznacza, że połączenia sieciowe będą miały pełny dostęp do symulatora, w tym uruchamianie dowolnych skryptów Nasal. Upewnij się, że masz odpowiednie zabezpieczenia takie jak zapora, która blokuje połączenia zewnętrzne.

--sentry[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-sentry
--disable-sentry

Włącz/wyłącz wysyłanie raportów o awariach i błędach do zespołu programistów w celu analizy.

Opcje Multiplayer

--callsign=nazwa

Przypisz pilotowi unikalną nazwę (znak wywoławczy). Znak wywoławczy musi mieć co najwyżej 10 znaków i może zawierać tylko cyfry, litery alfabetu angielskiego, myślniki (-) i podkreślenia (_). Dłuższe znaki wywoławcze są obcinane, a znaki nie pasujące do wymienionych powyżej są zastępowane myślnikami.

--multiplay={in|out},hz,adres,port

Określ ustawienia komunikacji dla trybu multiplayer. Pierwsze pole określa, czy ustawienia dotyczą komunikacji przychodzącej (in) czy wychodzącej (out). Drugie pole (hz) określa częstotliwość, z jaką mają być wysyłane dane. Trzecie pole (adres) musi być ustawione na adres IP interfejsu sieciowego, którego FlightGear powinien używać do wysyłania/odbierania danych lub pozostawić puste, aby symulator mógł korzystać ze wszystkich dostępnych interfejsów. Czwarte pole (port) powinno być ustawione na wykorzystywany port (zwykle 5000).

--fgcom[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-fgcom
--disable-fgcom

Włącz/wyłącz wbudowany FGCom (głosowa komunikacja z ATC).

--hold-short[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-hold-short
--disable-hold-short

W trybie wieloosobowym, gdy wybierzemy pozycję początkową na pasie startowym, to domyślnie zostaniemy przeniesieni na pozycję hold short, czyli na drodze kołowania, tuż przed pasem. Opcja --disable-hold-short umożliwia wyłączenie tego zachowania, jednak należy mieć na uwadze, że jest to niepożądane, gdyż może zakłócać innym start czy lądowanie.

Opcje trasy/punktów na trasie

--wp=ID[@alt]

Wprowadź identyfikator punktu trasy (VOR, NDB, fix) do autopilota. Opcjonalna część @alt może służyć do określenia wysokości, na której należy przekroczyć dany punkt, np. OKE@3000 Można użyć tej opcji wielokrotnie.

--flight-plan=plik

Wczytaj plan lotu z pliku.

Opcje IO

--generic=params

Otwórz połączenie za pomocą predefiniowanego interfejsu komunikacyjnego i uprzednio wybranego protokołu.

--atlas=params

Otwórz połączenie za pomocą protokołu Atlas (używanego przez Atlas i TerraSync).

--atcsim=params

Otwórz połączenie przy użyciu protokołu ATC Sim (atc610x).

--AV400=params

Otwórz połączenie, aby sterować GPS Garmin serii 196/296.

--AV400Sim=params

Zestaw ciągów znaków AV400 wymaganych do napędzania GPS-a Garmin serii 400.

--AV400WSimA=params

Zestaw ciągów wymaganych wymaganych do sterowania Garmin WAAS GPS (gdzie kanał A wykorzystuje wariant protokołu AVSim400, a kanał B komunikuje się z urządzeniem GPS).

--AV400WSimB=params

Patrz opcja --AV400WSimA.

--flarm=params

Otwórz połączenie z wykorzystaniem protokołu FLARM, który zawiera komunikaty NMEA/GPS i raporty o ruchu lotniczym.

--garmin=params

Otwórz połączenie przy użyciu protokołu Garmin GPS.

--hla=params

Otwórz zdalne połączenie przy użyciu protokołu HLA. Obecnie opcja ta jest wyłączona.

--hla-local=params

Otwórz lokalne połączenie przy użyciu protokołu HLA. Obecnie opcja ta jest wyłączona.

--igc=params

Otwórz połączenie przy użyciu protokołu International Glider Commission (Międzynarodowa Komisja Szybowcowa).

--joyclient=params

Otwórz połączenie z joystickiem Agwagon.

--jsclient=params

Otwórz połączenie ze zdalnym joystickiem.

--native-ctrls=params

Otwórz połączenie przy użyciu protokołu FG Native Controls (przesył informacji o powierzchniach sterowych samolotu).

--native-fdm=params

Otwórz połączenie przy użyciu protokołu FG Native FDM (przesył informacji o modelu dynamiki lotu).

--native-gui=params

Otwórz połączenie przy użyciu protokołu FG Native GUI.

--native=params

Otwórz połączenie przy użyciu protokołu FG Native.

--nmea=params

Otwórz połączenie za pomocą protokołu NMEA.

--opengc=params

Otwórz połączenie przy użyciu protokołu OpenGC (oprogramowanie służące do renderowania wysokiej jakości szklanych kokpitów w symulatorach).

--props={port|socket,bi,5,localhost,port,tcp}

Otwórz połączenie za pomocą interaktywnego menedżera właściwości (tak samo jak --telnet).

--pve=params

Otwórz połączenie za pomocą protokołu PVE.

--ray=params

Otwórz połączenie przy użyciu protokołu ruchomego krzesła Raya Woodwortha.

--rul=params

Otwórz połączenie za pomocą protokołu RUL.

Parametry (params) muszą mieć postać:

medium,direction,hz,medium_options

gdzie:

 • medium jest medium używanym przez protokół (serial, socket, file...),
 • direction to kierunek komunikacji (in, out lub bi),
 • hz to częstotliwość, z którą kanał powinien być przetwarzany (akceptowane są wartości zmiennoprzecinkowe),
 • a medium_options to:
  • dla protokołów szeregowych: device,baud, gdzie device to nazwa urządzenia, które ma zostać otwarte, a baud to prędkość transmisji;
  • dla protokołów gniazd: machine,port,style, gdzie machine jest nazwą maszyny lub adres IP serwera (jeśli symulator ma działać jako klient) lub jest pozostawiona pusta (jeśli symulator ma działać jako serwer), port to numer port, którego należy użyć (lub jest pusty, aby system operacyjny sam wybrał dostępny port), a style to jeden z protokołów tcp lub udp;
  • dla protokołów plików: filename, gdzie filename to nazwa pliku do którego dane powinny zostać zapisane.

W systemie Windows musisz użyć specjalnej sekwencji ucieczki, jeśli chcesz określić port COM wyższy niż 9.

Na przykład: --generic=\\.\COM10,out,1,/tmp/data.xml,myproto

Jest to opisane w artykule Microsoft KB tutaj: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363858%28v=vs.85%29.aspx


Opcje awioniki

--com1=częstotliwość, --com2=częstotliwość

Ustaw częstotliwość radia COM1, COM2.

--nav1=[radial:]częstotliwość, --nav2=[radial:]częstotliwość

Ustaw częstotliwość radia NAV1, NAV2, opcjonalnie poprzedzoną radialem.

--adf1=[obrót:]częstotliwość, --adf2=[obrót:]częstotliwość

Ustaw częstotliwość radia ADF1, ADF2, opcjonalnie poprzedzoną obrotem tarczy.

--dme={nav1|nav2|częstotliwość}

Podporządkuj ADF jednemu z NAV lub ustaw jego częstotliwość wewnętrzną.

Opcje środowiska

--real-weather-fetch[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-real-weather-fetch
--disable-real-weather-fetch

Włącz/wyłącz pobieranie rzeczywistej pogody na podstawie METAR-u (wymaga połączenia z internetem).

--horizon-effect[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-horizon-effect
--disable-horizon-effect

Włącz/wyłącz iluzję powiększenia ciała niebieskiego w pobliżu horyzontu.

--visibility=metry
--visibility-miles=mile

Określ początkową widoczność w metrach lub w milach.

--wind=kierunek[:maks-kierunek]@prędkość[:porywy]

Określ kierunek z którego wieje wiatr (kierunek) i jego prędkość (w węzłach). Jeśli kierunek wiatru jest zmienny, określ zakres jako kierunek:maks-kierunek, jako minimalny i maksymalny kąt w stopniach. Jeśli chcesz, aby symulator również modelował porywy wiatru, ustaw maksymalne natężenie porywów w węzłach.

--turbulence=współczynnik

Określ stopień turbulencji od 0.0 (brak) do 1.0 (silna).

--ceiling=FT_ASL[:GRUBOŚĆ_FT]

Określ pułap zachmurzenia (w stopach nad średnim poziomem morza), opcjonalnie o określonej grubości (domyślnie 2000 stóp).

--random-wind

Ustaw wiatr generowany losowo, z różnych kierunków o różnej sile.

--metar=depesza METAR

Ustaw pogodę wg podanego METAR-u, np.: XXXX 012345Z 28035G50KT 250V300 9999 TSRA SCT022CB BKN030 13/09 Q1005. Działa tylko wtedy, gdy pobieranie rzeczywistej pogody jest wyłączone.

Opcje sytuacji

--failure={pitot|static|system|vacuum}

Awaria rurki Pitota, ciśnienia statycznego, układu próżniowego lub elektrycznego (powtórz opcję w przypadku wielu awarii systemu).

Opcje debugowania

--console[={true|false|1|0|yes|no}] (-c)

Włącz/wyłącz konsolę (dla systemu Windows). Skrót -c zawsze wyświetla konsolę.

--developer[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-developer
--disable-developer

Włącz/wyłącz tryb programisty. Włączenie spowoduje logowanie większej ilości zdarzeń.

--fpe[={true|false|1|0|yes|no}]
--enable-fpe
--disable-fpe

Włącz/wyłącz przerwanie po napotkaniu wyjątku zmiennoprzecinkowego.

--fgviewer plik

Użyj przeglądarki modelu z OpenSceneGraph, zamiast wczytywać cały symulator.

--json-report[={true|false|1|0|yes|no}]

Włącz/wyłącz wypisanie raportu w formacie JSON na standardowym wyjściu, podając informacje, takie jak wersja FlightGear, $FG_ROOT, $FG_HOME, ścieżki samolotów i scenerii itp.

--log-level={bulk|debug|info|warn|alert}

Ustaw poziom logowania dla tej sesji. Zobacz także Commonly used debugging tools#fgfs.log.

--log-class={none|ai|aircraft|astro|atc|autopilot|clipper|cockpit| environment|event|flight|general|gl|gui|headless|input|instrumentation| io|math|nasal|navaid|network|osg|particles|sound|systems|terrain| terrasync|undefined|view|all}

Określenie klasy (klasę) logowania, które mają być używane.

--log-dir=katalog

Zapisz logi w podanym katalogu. Jeśli podamy desktop, to logi zostaną zapisywane na Pulpicie. Opcję tę można podać kilka razy, używając za każdym razem innego katalogu. Wewnątrz podanego katalogu plik dziennika będzie miał nazwę FlightGear_YYY-MM-DD_num.log, gdzie YYYY-MM-DD to bieżąca data, a num to liczba postępowa zaczynająca się od 0.

--trace-read=właściwość

Śledź odczyty dla właściwości. Można użyć tej opcji wielokrotnie.

--trace-write=właściwość

Śledź zapisy dla właściwości. Można użyć tej opcji wielokrotnie.

--uninstall

Usuń katalog $FG_HOME. Dla Windows dodatkowo usuwa katalogi TerraSync, Aircraft i TextureCache z katalogu download.

Treści powiązane

Artykuły na Wiki

Pliki źródłowe