Difference between revisions of "Ca/FlightGear"

From FlightGear wiki
Jump to: navigation, search
(Català)
 
(Switch to the {{forum link}} template for all forum links.)
 
(17 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 4: Line 4:
 
|logosize          = 200px
 
|logosize          = 200px
 
|image            = Boeing 777-200ER cockpit.jpg
 
|image            = Boeing 777-200ER cockpit.jpg
|alt              = The cockpit of the [[Boeing 777-200ER]]
+
|alt              = Cabina del [[Boeing 777-200ER]]
|developedby      = FlightGear developers & contributors
+
|developedby      = Desenvolupadors i contribuïdors de FlightGear
|initialrelease    = July 17, 1997
+
|initialrelease    = 17 jul 1997
 
|latestrelease    = {{current release|full}} ({{#time: j F Y |{{current release|fulldate}}}})
 
|latestrelease    = {{current release|full}} ({{#time: j F Y |{{current release|fulldate}}}})
|writtenin        = C and C++
+
|writtenin        = C i C++
|os                = Windows, Mac OS X, Linux, and FreeBSD<ref>{{cite web|url=http://www.flightgear.org/download/main-program/|title=http://www.flightgear.org/download/main-program/|accessdate=February 15, 2015}}</ref>
+
|os                = Windows, Mac OS X, Linux, i FreeBSD<ref>{{cite web|url=http://www.flightgear.org/download/main-program/|title=http://www.flightgear.org/download/main-program/|accessdate=February 15, 2015}}</ref>
|platform          = Cross-platform
+
|platform          = Multiplataforma
|developmentstatus = Active (1996-present)
+
|developmentstatus = Actiu (1996-actualitat)
|type              = Flight simulator
+
|type              = Simulador de vol
 
|license          = [[GNU General Public License]]
 
|license          = [[GNU General Public License]]
 
|website          = http://www.flightgear.org/
 
|website          = http://www.flightgear.org/
Line 26: Line 26:
 
{{main article|FlightGear History}}
 
{{main article|FlightGear History}}
  
FlightGear development started with an online proposal in 1996, using custom 3D graphics code. Development of an [[OpenGL]] based version was spearheaded by Curtis Olson starting in 1997. Many people have contributed to the project in the years since its inception.
+
El desenvolupament de FlightGear va començar amb una proposta en línia el 1996, utilitzant codi personalitzat de gràfics en 3D. El desenvolupament d'una versió basada en [[OpenGL]] va ser encapçalat per Curtis Olson iniciant-se el 1997. Moltes persones han contribuït al projecte des dels seus inicis.
  
FlightGear incorporated other open-source resources, including the LaRCsim flight model from NASA, and freely available elevation data. The first working binaries, using OpenGL for 3D graphic code, came out in 1997. Enthusiastic development of newer versions for several years resulted in progressively more stable and advanced versions. By 2001, the team was releasing new beta versions regularly, and by 2005, the maturity of software lead to more widespread reviews, and increased popularity. 2007 marked a formal transition out of beta development with the release of version 1.0.0, ten years after FlightGear's first release in 1997.
+
FlightGear va incorporar altres recursos de codi obert, inclòs el model de vol LaRCsim de la NASA, i dades d'elevació disponibles lliurement. Els primers binaris funcionals, utilitzant el codi gràfic OpenGL per a 3D, van sortir a la llum el 1997. El desenvolupament entusiasta de les versions més recents durant diversos anys va resultar en versions progressivament més estables i avançades. L'any 2001, l'equip publicava regularment noves versions beta i, per a l'any 2005, la maduresa del programari va conduir a revisions més esteses i una major popularitat. El 2007 va marcar una transició formal del desenvolupament beta amb l'alliberament de la versió 1.0.0, deu anys després del primer llançament de FlightGear el 1997.
  
[[File:FG-A-10.jpg|thumb|270px|3D Cockpit panel for [[A-10]] in version 1.0.0 in 2008]]
+
[[File:FG-A-10.jpg|thumb|270px|Panell de cabina en 3D d'un [[A-10]] en la versió 1.0.0 el 2008]]
  
In 2008, version 1.9.0 of FlightGear included a major change from [[PLIB]] to [[OSG]], which caused the temporarily loss of some features like 3D clouds and shadows, while newly added features, such as particles, imparted another degree of realism to the simulation.   
+
El 2008, la versió 1.9.0 de FlightGear va incloure un canvi important de [[PLIB]] a [[OSG]], que va provocar la pèrdua temporal d'algunes característiques com núvols 3D i ombres, mentre que s'afegien noves funcions, com les partícules, es va assolir un millor grau de realisme a la simulació.   
  
== Software ==
+
== Programari ==
 +
El motor de simulació al FlightGear s'anomena [[SimGear]]. S'utilitza també com a aplicació d'usuari final en entorns acadèmics i de recerca, pel desenvolupament i concepció d'idees en la simulació del vol.
  
The simulation engine in FlightGear is called [[SimGear]]. It is used both as an end-user application and in academic and research environments, for the development and pursuit of flight simulation ideas.
+
La personalització del FlightGear s'il·lustra amb una gran varietat de models de vehicles aeris disponibles, des de [[:Category:Gliders|planador]]s a [[helicòpter]]s, o des d'[[:Category:Airliners|avions comercials]] a [[Military aircraft|jets militars]]. Aquests vehicles han sigut creats per diferents voluntaris a pesar que es basen en models reals comercials.
  
This customizability of FlightGear is illustrated by the wide range of aircraft models that are available in FlightGear, from [[:Category:Gliders|glider]]s to [[Helicopter]]s, and from [[:Category:Airliners|airliners]] to [[Military aircraft|fighter jets]]. These aircraft models have been contributed by many different people.
+
Actualment, s'utilitza un motor de terreny, el TerraGear. En els efectes exteriors s'inclouen núvols en 3D, efectes de llum i el pas de les diferents situacions naturals tant de dia com de nit.
 
+
The FlightGear aircraft in general use one of two main flight data models [[JSBSim]] and [[YAsim]]. Currently only one terrain engine is used, TerraGear. Weather effects include 3D clouds, lighting effects, and time of day.
+
  
 
=== Flight Dynamics Models ===
 
=== Flight Dynamics Models ===
[[Flight Dynamics Models]] (FDM) are how the flight for an aircraft is simulated in the program. FlightGear uses a variety of internally written and imported flight model projects. Any aircraft must be programmed to use one of these models. Currently FlightGear is the only flight  graphical flight simulator all the FDM are used for, and UIUC and YASim were developed specifically for FlightGear.  
+
Els Models de Vol Dinàmics (o en anglès [[Flight Dynamics Models]] o FDM) són els mètodes de com un vehicle aeri és simulat en el programari. FlightGear utilitza una gran varietat de projectes de model de vol importats o escrits internament. Tota aeronau ha de ser programada per utilitzar un d'aquests models. Actualment FlightGear és l'únic simulador de vol gràfic que utilitza tots els FDM. Els vehicles de FlightGear utilitzen un dels tres models de dades principals [[JSBSim]], [[YAsim]] o [[UIUC]], a partir de la versió 0.9.10. Els models UIUC i YASim van ser desenvolupats específicament pel FlightGear.
 
+
Les primeres versions de FlightGear utilitzaven un model FDM basat en LaRCsim de la [[NASA]], que va ser reemplaçat després amb FDM més flexibles. FDM especialitzats, com més models més lleugers que els mateixos vehicles aeris poden ser programats lliurement, o es poden utilitzar codis FDM externs.
Early version used a FDM based on [[LaRCsim]] by NASA, which was replaced with more flexible FDM.  
+
  
* [[JSBSim]] - the default flight dynamics model software since 2000.
+
* [[JSBSim]] - el model de vol dinàmic per defecte des del 2000. Creat per Jon Berndt.
* [[YASim]] - another FDM using different calculation method. Introduced starting in 0.7.9 in 2002.
+
* YASim - un FDM usant mètodes de càlcul diferents. Es va introduir en la versió 0.7.9 al 2002. Creat per Andy Ross. Actualment és l'únic model FDM de FlightGear que proveeix de simulació a [[aeronau d'ala giratòria|aeronaus d'ales giratòries]] (o [[rotorcraft]]), creat per Maik Justus.
* [[UIUC]] - developed by the UIUC Applied Aerodynamics Group at University of Illinois at Urbana-Champaign, also made use of LaRCsim. Once being widely used, it is nowadays longer included in FlightGear by default.
+
* UIUC - un altre FDM, creat per la UIUC Applied Aerodynamics Group de la Universitat d'Illinois a Urbana-Champaign, també utilitza el LaRCsim.<ref>{{cite web|title= Aircraft Dynamics Models for Use with FlightGear |editor= UIUC Applied Aerodynamics Group at University of Illinois at Urbana-Champaign | url = http://www.ae.uiuc.edu/m-selig/apasim/Aircraft-uiuc.html |accessdate= 2007-06-26 }}</ref>
* FlightGear can also be setup to render using inputs from an external FDM source, such as from [[MATLAB]].
+
* FlightGear també es pot configurar per renderitzar utilitzant entrades d'una font externa de FDM, com ara [[MATLAB]].
* Other custom FDM for a specific aircraft type have been written, such as for lighter than air aircraft.
+
* S'han escrit altres tipus FDM personalitzats per a un tipus d'avió específic, com els vehicles més lleugers que els avions.
  
=== FlightGear dependencies ===
+
=== Dependències ===
Unlike commercial software titles, the main output of the project is simply the release of a collection of code. To turn it into a usable program it must be compiled for a given platform. The software libraries used to create FlightGear have varied over time. The main one is [[SimGear]], which is the underlying sim engine for FlightGear. [[TerraGear]] is not a dependency, but simply a name for the default terrain data program in FlightGear. OpenAL is used for sound/audio software, including support for SDL (since 0.9.5). PLIB is used for hardware support routines, formerly used for sound support also which was taken over by OpenAL. [[OpenGL]] is used for its integrated 3D graphics routines, and other hardware acceleration (namely DirectX) is not supported. [[OpenSceneGraph]] is also integrated into FlightGear. Finally, Simple DirectMedia Layer is a software library which is used for compiling. Some of the dependencies vary depending on which platform the code is being compiled for. FlightGear users must either compile the code themselves, or find a third party to release a binary, if it is not among the ones available from the project.
+
A diferència dels títols de programari privatiu, el principal punt a favor és simplement el llançament del codi font. Per fer-ho utilitzable, ha de ser compilat en plataformes específiques. Les llibreries de programari per crear FlightGear han canviat al pas del temps. La principal ha sigut [[SimGear]], que és el motor de simulació de base pel FlightGear. TerraGear no és una dependència, sinó simplement un nom per a les dades de terreny per defecte del programa de FlightGear. L'[[OpenAL]] s'utilitza per al programari del so/àudio, incloent-hi suport per SDL (des de la versió 0.9.5).<ref>{{cite web|title= FlightGear v0.95 Released |editor= LockerGnome | url = http://www.lockergnome.com/nexus/news/2004/08/03/flightgear-v095-released/ |accessdate= 2007-06-24 }}</ref> El [[PLIB]] s'utilitza en les rutines de suport de maquinari, anteriorment utilitzada per al suport de so que posteriorment ho fes a través de OpenAL. L'[[OpenGL]] s'utilitza per les rutines de gràfics 3D integrats, però l'acceleració de maquinari (anomenat DirectX) no és suportat. L'[[OpenSceneGraph]] també està integrat en FlightGear. Finalment, el [[Simple DirectMedia Layer]] és una biblioteca de programari que s'utilitza també. Algunes de les dependències varien depenent de la plataforma on el codi sigui compilat. Els usuaris de FlightGear poden compilar el codi ells mateixos o trobar un tercer per l'alliberament dels binaris, si no es troben entre els disponibles en el projecte.
  
== Hardware ==
+
== Maquinari ==
 
Hardware needed for FlightGear is narrowed to machines that support [[OpenGL]] and 3D hardware acceleration, with NVIDIA hardware having better support. Early versions had support for 3dfx cards, though this dropped as hardware requirements increased.
 
Hardware needed for FlightGear is narrowed to machines that support [[OpenGL]] and 3D hardware acceleration, with NVIDIA hardware having better support. Early versions had support for 3dfx cards, though this dropped as hardware requirements increased.
  
 
[[File:Fgrun-page2.jpg|thumb|left|270px|The [[FlightGear Launch Control|FlightGear Launcher]]]]
 
[[File:Fgrun-page2.jpg|thumb|left|270px|The [[FlightGear Launch Control|FlightGear Launcher]]]]
== Add-ons and customization ==
+
== Programes i personalització ==
There are programs that are either integrated into FlightGear (dependencies) or perform a function with it. Some of these are included in the release of FlightGear for a specific platform but made by the project, while others are independently distributed but are hosted by the FlightGear project.  
+
Hi ha programes que s'integren en FlightGear (dependències) o realitzen una funció particular. Alguns s'inclouen en les publicacions de FlightGear per a una plataforma específica però realitzada pel projecte, mentre que altres es distribueixen independentment, però són allotjats pel projecte FlightGear.  
  
One major additional software is the actual interface for launching an executable of FlightGear. For most of its early life FlightGear was only run through [[command line]] interfaces. However, [[FlightGear Launch Control]] has been included since 0.9.3 in 2003. ''[[KFreeFlight]]'' is a launcher/front-end for KDE. ''FGTools'' is an alternative windows launcher front-end. ''FGKicker'' is a GTK+ based front-end.
+
Un important programari addicional és la interfície actual per iniciar un executable de FlightGear. Durant la major part dels inicis de FlightGear només es va executar en interfícies de [[command line|línia d'ordres]]. Malgrat això, el [[FlightGear Launch Control]] va ser inclòs des de la versió 0.9.3 el 2003. ''[[KFreeFlight]]'' és un llançador/suport per a KDE. ''FGTools'' és un suport alternatiu per a Windows. ''FGKicker'' és un suport basat en GTK+.
  
Other significant programs include editors and projects for terrain data. ''[[Atlas]]'' is a chart/map support for FlightGear; ''[[Kelpie Flight Planner]]'' is a Java based flight planner for FlightGear.  Finally, ''[[WorldEditor]]'' is an editor for airport runways and taxiways.
+
Altres programes importants s'inclouen editors i projectes per a dades del terreny. ''[[Atlas]]'' és un suport de mapes/cartes aèries per a FlightGear; ''[[Kelpie Flight Planner]]'' és un planificador de vols basat en Java per a FlightGear.  Finalment, ''[[WorldEditor]]'' is an editor for airport runways and taxiways.
  
=== Aircraft ===
+
=== Aeronaus ===
 
{{Main article|Table of models}}
 
{{Main article|Table of models}}
  
FlightGear started out with an aircraft included in NASA's LaRCsim, a Navion, which was replaced by a Cessna 172 by 2000. UIUC as well as JSBsim development brought several more aircraft with them, as did the development of YASim which have since become the main FDM used in FG. Over 400 aircraft in more than 900 unique liveries, are available for version 2.12, although only a few are included in the base package.
+
FlightGear va començar amb un avió inclòs en el LaRCsim de la NASA, un Navion, que va ser reemplaçat per un Cessna 172 el 2000. UIUC així com el desenvolupament de JSBsim van aportar diversos avions, així com el desenvolupament de YASim que des de llavors s'han convertit en ella principal FDM utilitzat a FG. Més de 400 avions en més de 900 lliurees úniques estan disponibles per a la versió 2.12, encara que només s'inclouen uns quants en el paquet base.
  
[[File:EHAM.jpg|thumb|270px|[[Boeing 737-300|Boeing 733]] docked in the [[EHAM]] scenery]]
+
[[File:EHAM.jpg|thumb|270px|[[Boeing 737-300|Boeing 733]] atracat a [[EHAM]]]]
  
=== Scenery ===
+
=== Escenari ===
 
{{Main article|Scenery}}
 
{{Main article|Scenery}}
FlightGears [[world scenery]] project contains elevation and landclass data of the enitre world. Objects -like terminals, windmills and bridges- are collected in the [[FlightGear Scenery Database|Scenery Database]].
+
El projecte de FlightGear conté un [[world scenery|escenari mundial]] amb dades d'elevació i tipus de terreny del món real actual. Els obbjectes tridimensionals com les terminals d'aeroports, molins de vent o ponts són recollits en la [[FlightGear Scenery Database|Base de Dades de l'Escenari]].
  
=== Networking and multi-display ===
+
=== Xarxa i multipantalla ===
Several networking options allow FlightGear to communicate with other instances of FlightGear. A [[Multiplayer Howto|multiplayer]] protocol is available for using FlightGear on a local network in a multi aircraft environment. This could be used for formation flight or [[ATC|control tower]] simulation. Multiplayer was soon expanded to allow playing over the internet. Other features include a Google maps based moving up that allows users to observe where other players are.
+
Diverses opcions de xarxa permeten que FlightGear es comuniqui amb altres instàncies de FlightGear. Un protocol [[Multiplayer Howto|multijugadorr]] és disponible per a lliure ús a FlightGear en una xarxa local en un entorn de múltiples aeroports. Això es podria utilitzar per la simulació del vol de formació o el [[ATC|control aeri]]. El mode multijugador aviat es va ampliar per permetre jugar a través d'Internet. Altres característiques inclouen els moviments sobre mapes de Google o OpenStreetMap que permet als usuaris observar on són els altres jugadors.
  
Several instances of FlightGear can be synchronized to allow for a multi-monitor environment. If all instances are running at the same frame rate consistently, it is possible to get good and tight synchronization between displays.
+
Diverses instàncies de FlightGear es poden sincronitzar per permetre un entorn multi-monitor. Si totes les instàncies s'executen en la mateixa velocitat de quadre consistent, és possible obtenir una bona sincronització entre pantalles.
  
== FlightGear code vs. binaries ==
+
== Codi contra binaris ==
Unlike most commercial software, the project release dates only apply to a release of code, not an executable program. To create a runnable program the code must be compiled, which requires several specific libraries, including some general ones and, in some cases some platform specific ones. However, since this too difficult for most mainstream users, other contributors will work to make binaries available for a specific platform and operating system. These packages vary in their stability, performance, dependencies, and how up to date they are with the code base. For example, some older binaries work on Mac OS 9 but newer releases require specific Mac OS X versions.
+
A diferència de la majoria de programari comercial, les dates de llançament del projecte només s'apliquen a una versió de codi, no a un programa executable. Per crear un programa executable, cal compilar el codi, que requereix diverses biblioteques específiques, incloses algunes generals i, en alguns casos, algunes específiques de la plataforma. Tanmateix, com que això és massa difícil per a la majoria dels usuaris principals, altres col·laboradors treballaran per fer disponibles binaris per a una plataforma i sistemes operatius específics. Aquests paquets varien en la seva estabilitat, rendiment, dependències i fins a la data que estan amb el codi base. Per exemple, alguns binaris més antics funcionen a Mac OS 9, però els llançaments més nous requereixen versions específiques de Mac OS X.
  
For example, by late 2012 the latest code release was 2.10 (pre-release) and 2.8.0 (final). Binaries are generally available for the last final code release on all major platforms. [http://www.flightgear.org/download/main-program/ Click here to proceed to the flightgear binaries download page]
+
Per exemple, a finals de 2012, l'última versió de codi va ser de 2.10 (preliminar) i 2.8.0 (final). Els binaris solen estar disponibles per a l'últim llançament de codi final a totes les plataformes principals. [http://www.flightgear.org/download/main-program/ Feu clic aquí per anar a la pàgina de descàrrega de binaris de FlightGear]
  
Binaries for other platforms such as IRIX are no longer supported, although pre-1.0 releases may work and can be found in the [[FlightGear Git|git source code repositories]].
+
Els binaris d'altres plataformes com ara IRIX ja no són compatibles, tot i que les versions pre-1.0 poden funcionar i es poden trobar als [[FlightGear Git|repositoris de codi font git]].
  
==Applications and usages==
+
==Aplicacions i usos==
 
{{Main article|Professional and educational FlightGear users}}
 
{{Main article|Professional and educational FlightGear users}}
FlightGear has been used and is being used in a wide range of projects in academia, industry (including NASA) and home-built cockpits.
+
FlightGear ha estat utilitzat i s'està utilitzant en una àmplia gamma de projectes en l'àmbit acadèmic, industrial (inclosa la NASA) i cabines de vol domèstiques.
  
== Reviews ==
+
== Anàlisis ==
 
{{Main article|FlightGear Reviews}}
 
{{Main article|FlightGear Reviews}}
  
== External links ==
+
== Enllaços externs ==
 
{{Main article|Links}}
 
{{Main article|Links}}
* {{Wikipedia|FlightGear}}
+
* {{Wikipedia|FlightGear|lang=ca}}
* [http://www.flightgear.org Official website]
+
* [http://www.flightgear.org Lloc web oficial]
* [http://forum.flightgear.org/ Forums]
+
* {{forum link|text=Fòrum}}
* [http://code.google.com/p/flightgear-bugs/ Bug tracker]
+
* [http://code.google.com/p/flightgear-bugs/ Errors]
* [http://www.flightgear.org/proposal-3.0.1 Original FlightGear Proposal]
+
* [http://www.flightgear.org/proposal-3.0.1 Proposta de FlightGear Original]
  
 
{{Appendix}}
 
{{Appendix}}

Latest revision as of 03:41, 7 June 2019

FlightGear Flight Simulator
FlightGear Flight Simulator logo
Cabina del Boeing 777-200ER
Cabina del Boeing 777-200ER
Developed by Desenvolupadors i contribuïdors de FlightGear
Initial release 17 jul 1997
Latest release 2020.1.1 (11 May 2020)
Written in C i C++
OS Windows, Mac OS X, Linux, i FreeBSD[1]
Platform Multiplataforma
Development status Actiu (1996-actualitat)
Type Simulador de vol
License GNU General Public License
Website
NASA OV-10 al FlightGear 1.0

FlightGear Flight Simulator (sovint dit més curt FlightGear o FGFS) és un simulador de vols sofisticat, gratuït i totalment obert, creat per voluntaris. FlightGear és llançat sota els termes de la GNU General Public License. FlightGear està escrit principalment en els llenguatges de programació C i C++.

Des que es va iniciar el projecte el 1996, s'ha publicat cada any versions cada vegada més detallades i realistes de FlightGear.

L'última versió pública està disponible com a descàrrega gratuïta a flightgear.org/download/, amb paquets fàcils d'instal·lar per a diversos sistemes operatius, inclosos Microsoft Windows, Mac OS X i Linux.

Hisòria

1rightarrow.png See FlightGear History for the main article about this subject.

El desenvolupament de FlightGear va començar amb una proposta en línia el 1996, utilitzant codi personalitzat de gràfics en 3D. El desenvolupament d'una versió basada en OpenGL va ser encapçalat per Curtis Olson iniciant-se el 1997. Moltes persones han contribuït al projecte des dels seus inicis.

FlightGear va incorporar altres recursos de codi obert, inclòs el model de vol LaRCsim de la NASA, i dades d'elevació disponibles lliurement. Els primers binaris funcionals, utilitzant el codi gràfic OpenGL per a 3D, van sortir a la llum el 1997. El desenvolupament entusiasta de les versions més recents durant diversos anys va resultar en versions progressivament més estables i avançades. L'any 2001, l'equip publicava regularment noves versions beta i, per a l'any 2005, la maduresa del programari va conduir a revisions més esteses i una major popularitat. El 2007 va marcar una transició formal del desenvolupament beta amb l'alliberament de la versió 1.0.0, deu anys després del primer llançament de FlightGear el 1997.

Panell de cabina en 3D d'un A-10 en la versió 1.0.0 el 2008

El 2008, la versió 1.9.0 de FlightGear va incloure un canvi important de PLIB a OSG, que va provocar la pèrdua temporal d'algunes característiques com núvols 3D i ombres, mentre que s'afegien noves funcions, com les partícules, es va assolir un millor grau de realisme a la simulació.

Programari

El motor de simulació al FlightGear s'anomena SimGear. S'utilitza també com a aplicació d'usuari final en entorns acadèmics i de recerca, pel desenvolupament i concepció d'idees en la simulació del vol.

La personalització del FlightGear s'il·lustra amb una gran varietat de models de vehicles aeris disponibles, des de planadors a helicòpters, o des d'avions comercials a jets militars. Aquests vehicles han sigut creats per diferents voluntaris a pesar que es basen en models reals comercials.

Actualment, s'utilitza un motor de terreny, el TerraGear. En els efectes exteriors s'inclouen núvols en 3D, efectes de llum i el pas de les diferents situacions naturals tant de dia com de nit.

Flight Dynamics Models

Els Models de Vol Dinàmics (o en anglès Flight Dynamics Models o FDM) són els mètodes de com un vehicle aeri és simulat en el programari. FlightGear utilitza una gran varietat de projectes de model de vol importats o escrits internament. Tota aeronau ha de ser programada per utilitzar un d'aquests models. Actualment FlightGear és l'únic simulador de vol gràfic que utilitza tots els FDM. Els vehicles de FlightGear utilitzen un dels tres models de dades principals JSBSim, YAsim o UIUC, a partir de la versió 0.9.10. Els models UIUC i YASim van ser desenvolupats específicament pel FlightGear. Les primeres versions de FlightGear utilitzaven un model FDM basat en LaRCsim de la NASA, que va ser reemplaçat després amb FDM més flexibles. FDM especialitzats, com més models més lleugers que els mateixos vehicles aeris poden ser programats lliurement, o es poden utilitzar codis FDM externs.

  • JSBSim - el model de vol dinàmic per defecte des del 2000. Creat per Jon Berndt.
  • YASim - un FDM usant mètodes de càlcul diferents. Es va introduir en la versió 0.7.9 al 2002. Creat per Andy Ross. Actualment és l'únic model FDM de FlightGear que proveeix de simulació a aeronaus d'ales giratòries (o rotorcraft), creat per Maik Justus.
  • UIUC - un altre FDM, creat per la UIUC Applied Aerodynamics Group de la Universitat d'Illinois a Urbana-Champaign, també utilitza el LaRCsim.[2]
  • FlightGear també es pot configurar per renderitzar utilitzant entrades d'una font externa de FDM, com ara MATLAB.
  • S'han escrit altres tipus FDM personalitzats per a un tipus d'avió específic, com els vehicles més lleugers que els avions.

Dependències

A diferència dels títols de programari privatiu, el principal punt a favor és simplement el llançament del codi font. Per fer-ho utilitzable, ha de ser compilat en plataformes específiques. Les llibreries de programari per crear FlightGear han canviat al pas del temps. La principal ha sigut SimGear, que és el motor de simulació de base pel FlightGear. TerraGear no és una dependència, sinó simplement un nom per a les dades de terreny per defecte del programa de FlightGear. L'OpenAL s'utilitza per al programari del so/àudio, incloent-hi suport per SDL (des de la versió 0.9.5).[3] El PLIB s'utilitza en les rutines de suport de maquinari, anteriorment utilitzada per al suport de so que posteriorment ho fes a través de OpenAL. L'OpenGL s'utilitza per les rutines de gràfics 3D integrats, però l'acceleració de maquinari (anomenat DirectX) no és suportat. L'OpenSceneGraph també està integrat en FlightGear. Finalment, el Simple DirectMedia Layer és una biblioteca de programari que s'utilitza també. Algunes de les dependències varien depenent de la plataforma on el codi sigui compilat. Els usuaris de FlightGear poden compilar el codi ells mateixos o trobar un tercer per l'alliberament dels binaris, si no es troben entre els disponibles en el projecte.

Maquinari

Hardware needed for FlightGear is narrowed to machines that support OpenGL and 3D hardware acceleration, with NVIDIA hardware having better support. Early versions had support for 3dfx cards, though this dropped as hardware requirements increased.

Programes i personalització

Hi ha programes que s'integren en FlightGear (dependències) o realitzen una funció particular. Alguns s'inclouen en les publicacions de FlightGear per a una plataforma específica però realitzada pel projecte, mentre que altres es distribueixen independentment, però són allotjats pel projecte FlightGear.

Un important programari addicional és la interfície actual per iniciar un executable de FlightGear. Durant la major part dels inicis de FlightGear només es va executar en interfícies de línia d'ordres. Malgrat això, el FlightGear Launch Control va ser inclòs des de la versió 0.9.3 el 2003. KFreeFlight és un llançador/suport per a KDE. FGTools és un suport alternatiu per a Windows. FGKicker és un suport basat en GTK+.

Altres programes importants s'inclouen editors i projectes per a dades del terreny. Atlas és un suport de mapes/cartes aèries per a FlightGear; Kelpie Flight Planner és un planificador de vols basat en Java per a FlightGear. Finalment, WorldEditor is an editor for airport runways and taxiways.

Aeronaus

1rightarrow.png See Table of models for the main article about this subject.

FlightGear va començar amb un avió inclòs en el LaRCsim de la NASA, un Navion, que va ser reemplaçat per un Cessna 172 el 2000. UIUC així com el desenvolupament de JSBsim van aportar diversos avions, així com el desenvolupament de YASim que des de llavors s'han convertit en ella principal FDM utilitzat a FG. Més de 400 avions en més de 900 lliurees úniques estan disponibles per a la versió 2.12, encara que només s'inclouen uns quants en el paquet base.

Boeing 733 atracat a EHAM

Escenari

1rightarrow.png See Scenery for the main article about this subject.

El projecte de FlightGear conté un escenari mundial amb dades d'elevació i tipus de terreny del món real actual. Els obbjectes tridimensionals com les terminals d'aeroports, molins de vent o ponts són recollits en la Base de Dades de l'Escenari.

Xarxa i multipantalla

Diverses opcions de xarxa permeten que FlightGear es comuniqui amb altres instàncies de FlightGear. Un protocol multijugadorr és disponible per a lliure ús a FlightGear en una xarxa local en un entorn de múltiples aeroports. Això es podria utilitzar per la simulació del vol de formació o el control aeri. El mode multijugador aviat es va ampliar per permetre jugar a través d'Internet. Altres característiques inclouen els moviments sobre mapes de Google o OpenStreetMap que permet als usuaris observar on són els altres jugadors.

Diverses instàncies de FlightGear es poden sincronitzar per permetre un entorn multi-monitor. Si totes les instàncies s'executen en la mateixa velocitat de quadre consistent, és possible obtenir una bona sincronització entre pantalles.

Codi contra binaris

A diferència de la majoria de programari comercial, les dates de llançament del projecte només s'apliquen a una versió de codi, no a un programa executable. Per crear un programa executable, cal compilar el codi, que requereix diverses biblioteques específiques, incloses algunes generals i, en alguns casos, algunes específiques de la plataforma. Tanmateix, com que això és massa difícil per a la majoria dels usuaris principals, altres col·laboradors treballaran per fer disponibles binaris per a una plataforma i sistemes operatius específics. Aquests paquets varien en la seva estabilitat, rendiment, dependències i fins a la data que estan amb el codi base. Per exemple, alguns binaris més antics funcionen a Mac OS 9, però els llançaments més nous requereixen versions específiques de Mac OS X.

Per exemple, a finals de 2012, l'última versió de codi va ser de 2.10 (preliminar) i 2.8.0 (final). Els binaris solen estar disponibles per a l'últim llançament de codi final a totes les plataformes principals. Feu clic aquí per anar a la pàgina de descàrrega de binaris de FlightGear

Els binaris d'altres plataformes com ara IRIX ja no són compatibles, tot i que les versions pre-1.0 poden funcionar i es poden trobar als repositoris de codi font git.

Aplicacions i usos

1rightarrow.png See Professional and educational FlightGear users for the main article about this subject.

FlightGear ha estat utilitzat i s'està utilitzant en una àmplia gamma de projectes en l'àmbit acadèmic, industrial (inclosa la NASA) i cabines de vol domèstiques.

Anàlisis

1rightarrow.png See FlightGear Reviews for the main article about this subject.

Enllaços externs

1rightarrow.png See Links for the main article about this subject.

References