Changes

Jump to: navigation, search

Ca/Portal:Desenvolupador

1,255 bytes added, 17:12, 11 December 2017
no edit summary
<span style="font-size:105%; font-weight:bold">General</span><br />
<span style="font-style:italic;">
[[Long Term Goals|Long term goalsObjectius a llarg termini]] · [[:Category:Popular Community Requests|Popular IdeasIdees populars]] · [[Google Summer of Code]]<br/>[[Project Infrastructure Enhancements|Project infrastructure enhancementsMillores en la infraestructura del projecte]]<br/>[[Improving Glider Realism|Improving glider realismMillora del realisme dels planadors]] / [[Improving Helicopter Realism|helicopter realismrealisme dels helicòpters]]<br/>[[Howto:Set up a multiplayer server|Setting up a multiplayer serverConfiguració d'un servidor multijugador]] · [[FlightGear Expo Checklist|Expo checklistLlista de tasques per a exhibicions]]</span>
|rightcolumn4= [[File:Portal aircraft.png|40px]]</div>
<span style="font-size:105%; font-weight:bold">[[Portal:DeveloperDesenvolupador/AircraftAeronau|AircraftAeronau]]</span><br />
<span style="font-style:italic;">
[[Howto:Troubleshooting Aircraft Performance Issues|Tutorial:Resoldre problemes de rendiment de les aeronaus]]·[[Howto: Make an aircraft|Making an aircraftFer un avió]] · [[Flight Dynamics Model|Flight dynamics modelModel de dinàmica de vol]]<br/>[[Howto: 3D Aircraft Models|Models d'avions en 3D aircraft models]] · [[Howto: Edit a livery|LiveriesLliurees]] · [[:Category:Aircraft Resources|ResourcesRecursos]]<br/>[[Soaring instrumentation sdk|Kit d'instruments per a planadors]] · [[Creating instruments for FG|Creating Creació d'instruments]] · [[System dependent instruments|System dependent instrumentsInstruments dependents del sistema]]<br/>[[Howto: Design an autopilot|Designing an autopilotDisseny d'un pilot automàtic]]</span>
|rightcolumn5= [[File:Nuvola apps kaboodle.png|40px]] </div>
<span style="font-size:105%; font-weight:bold">AnimationsAnimacions</span><br />
<span style="font-style:italic;">
[[Howto: Animate models|Animate Animar models]] · [[Howto: Illuminate faces|Illuminate objectsIl·luminar objectes]]<br/>[[Howto: Animate gear scissors|Gear scissorsTisores de tren d'aterratge]] · [[Tracking animation|Animació de seguiment]]<br/>[[Howto: Make a clickable panel|Clickable panelsPanells de clicables]] · [[Knob / slider animation|Animació per a botons / dials]]</span>
|rightcolumn6= [[File:Portal developer.png|40px]] </div>
<span style="font-size:105%; font-weight:bold">CoreNucli</span><br />
<span style="font-style:italic;">
[[:Category:FlightGear Core developers|List of Core DevelopersLlista de desenvolupadors principals]] · [[:Category:Developer Plans|Developer Plansde desenvolupament]] · [[:Category:Core development projects|ProjectsProjectes]] <br/>[[Howto: Start core development|Getting startedComençant]] · [[Programming resources|Recursos de programació]] · [[Nasal/CppBind|Adding scripting bindingsAfegir enllaços de seqüència]]<br/>[[Howto:Add new fgcommands to FlightGear|Adding Afegir fgcommands]] · [[Howto:Create new subsystems|Creating subsystemsCreació de subsistemes]] <br/>[[Built-in Profiler|Perfilador integrat]] · [[Howto:Extend Nasal|Extend Nasal]] · [[Howto:Using Ada in FlightGear|Utilitzant Ada a FlightGear]] <small>(<font color="red">updatedactualitzat!</font>)</small><br/>[[Howto:Use Property Tree Objects|Tutorial:Ús d'objectes d'arbre de propietats]] · [[Code cleanup|Neteja del codi]] <br/>[[FlightGear-Points of Interest|Punts d'interès de FlightGEar]] · [[Request for comments|Petició d'informes]] <br/>[[OpenSceneGraph]] · [[Rendering system improvements|Millores del rendiment del sistema]]</span>
|rightcolumn7= [[File:Portal scenery.png|40px]] </div>
<span style="font-size:105%; font-weight:bold">[[Portal:DeveloperDesenvolupador/SceneryEscenari|SceneryEscenari]]</span><br />
<span style="font-style:italic;">
[[Procedural Texturing|Textura processal]]<br/>[[Howto: Place 3D objects with the UFO|Placing objectsCol·locació d'objectes]] · [[Signs|Airport signsSenyals de l'aeroport]]<br/>[[Howto: Convert objects from X-Plane|Converting from Conversió de X-Plane/MSFS]]<br/>[[Howto: Make an airport|Making an airportFer un aeroport]] · [[Using TerraGear|Generating terrainCrear terreny]]<br/>[[Interactive traffic|Tràfic interactiu]]</span>
|rightcolumn8= [[File:Nasallogo3.png|40px]] </div>
<span style="font-size:105%; font-weight:bold">[[Nasal|ScriptingProgramació]]</span><br />
<span style="font-style:italic;">
[[Nasal FAQ|Frequently asked questionsPreguntes freqüents]] · [[Howto:Write simple scripts in Nasal|Writing simple Escriure scriptssimples]] <br />[[Nasal for C++ programmers|Nasal per a programadors de C++]] · [[Nasal Variables|Variables and their typesi els seus tipus]] <br />[[Nasal Conditionals|ConditionalsCondicionals]] · [[Nasal Loops|LoopsBucles]] · [[Nasal Operators|OperatorsOperadors]] · [[Nasal Console|In-sim consoleTerminal en el simulador]]</span>
|rightcolumn9= [[File:Animation Icon.png|40px]] </div>
<span style="font-size:105%; font-weight:bold">Effects and Efectes i shaders</span><br />
<span style="font-style:italic;">
[[Shaders]] · [[Project Rembrandt|Projecte Rembrandt]]<br/>[[Howto:Shader Programming in FlightGear|Shader programming in Programació de shaders a FlightGear]]<br/>[[Shader Coding - Best Practices|Best PracticesBones pràctiques]] · [[GLSL Shader Programming Resources|Recursos GLSL resources]]</span>
<!-------------------------------------------------------------
|sections=
{{Main page/Leftbox|title=Put Deixeu un granet de sorra a piece of yourself into FlightGear! |contents=In A FlightGear, el "developmentdesenvolupament" is és [[Howto:Understand the FlightGear development process|anything that improves the projectqualsevol cosa que millori el projecte]]. SoPer tant, it's not just code-related no es tracta només de [[Howto:Start core development|core developmentdesenvolupament del codi principal]]. There's also També hi ha [[Portal:DeveloperDesenvolupador/SceneryEscenari|scenery developmentdesenvolupament de l'escenari]], [[Portal:DeveloperDesenvolupador/AircraftAeronau|aircraft developmentd'aeronaus]] and all the stuff you can see in the column here on the lefti tot el material que podeu veure a la columna que hi ha a l'esquerra. If you want an extended overviewSi voleu una visió ampliada, check out the consulteu la pàgina [[Volunteer|Voluntari]] page.
Actually that's not all you can contributeDe fet, això no és tot el que podeu contribuir. There's also documentationTambé hi ha la documentació, with the amb el [[FlightGear Manual|Manual de FlightGear]]... and this i aquest wiki of courseper descomptat! To contribute to the Per contribuir al wiki, head off to the visiteu el [[:ca:Portal:Wiki|Wiki PortalWiki]]. There's a lot to do there tooTambé hi ha molt per fer.
If you want to get in touch with other developersSi voleu posar-vos en contacte amb altres desenvolupadors, register an account at the registreu-vos un compte al [http://forum.flightgear.org/viewforum.php?f=18 forumfòrum], and for core development subscribe to the i pel desenvolupament principal subscriviu-vos a la [[mailing list|llista de correu]] too and consider visiting the també i considereu visitar el {{tickets|issue trackerseguiment d'incidències}}.
RememberRecordeu: we might call it volunteeringpodem anomenar-lo voluntari, but what should drive you is però el que us ha de conduir és [[How the FlightGear project works|the fun of doing somethingla diversió de fer alguna cosa]].
}}
{{Main page/Leftbox|title=For core developersPels desenvolupadors principals |contents=Visit Visiteu [[:Category:Core development projects]] to see a list of currently ongoing projectsper veure una llista dels projectes actuals en curs!See Vegeu [[:Category:Developer Plans]] to see a list of developer per veure una llista de plans for the upcoming releasede desenvolupament per al pròxim llançament.See Vegeu [[request for comments|petició d'informes]] for a list of long-standing issues and challenges affecting per obtenir una llista de qüestions i desafiaments de llarga durada que afecten l'evolució de FlightGear's evolution and overall development progress i el progrés general del desenvolupament (admittedly a little outdated meanwhileés cert que una mica antiquat).
'''Help neededCal ajuda:'''
Creating an integrated Creant un sistema integrat en [[Canvas]] based basat en el GUI launcherde llançador/package manager gestor de paquets {{Issue|1295}}:
{{cquote|For aircraftPer a les aeronaus, the system supports aircraft dirsel sistema admet directoris d'avió, there is the package manager code which works but is currently unusedhi ha el codi del gestor de paquets que funciona, which can download and extract zipped aircraftperò que actualment no s'utilitza, que pot descarregar i extreure avions comprimits. This needs Això necessita una GUI però, gràcies a la nova arquitectura de restabliment, finalment podem construir aquesta GUI but thanks to the new reset architecture we can finally build this GUI inside dins de FG - ip.e an ‘aircraft chooser’ UI ex una IU de ‘escollir aeronau’ - however I am find building such a UI rather outside my comfort zoneno obstant això, estic construint una interfície d'usuari més aviat fora de la meva zona de confort. If anyone would like to help in this areaSi algú t'agradaria ajudar en aquesta àrea, let me knowfes-m'ho saber.<ref>{{cite web |url=http://sourceforge.net/p/flightgear/mailman/message/32239376/
|title=size of flightgear-data
|author=James Turner |date= 2014-04-17 18:23:24}}</ref>|James Turner}}
The El [[YASim]] FDM is looking for a new maintainerestà buscant un nou mantenidor:
{{cquote|There are some pending merge requestsHi ha algunes sol·licituds de combinació pendents[http://sourceforge.net/p/flightgear/mailman/flightgear-devel/thread/533DBD01.9040802%40sol2500.net/#msg32183541] to add some per afegir algunes característiques de YASim features, but we have an issue that since none of the current però tenim un problema ja que cap dels desenvolupadors actuals posseeixen coneixements de C++ developers own, or are ni són experts in en YASim, we're reluctant to be the person who merges such changesens resistim a ser la persona que combina aquests canvis, and potentially introduces subtle i potencialment introdueix regressionssubtils.
Obviously this is chicken-and-eggÒbviament, since no one can become això és el pollastre i el ou, ja que ningú pot convertir-se en el suficient expert enough in the code to become a maintainer en el codi per convertir-se en un mantenidor :)
SoPer tant, Iestic més que feliç d'm more than happy to apply patches aplicar els pegats *providingproveïts* I can be convinced they are sanePuc estar convençut que són correctes+reasonable from a pure code perspective raonable des d'una perspectiva de codi pur (happy to help with thatfeliç d'ajudar amb això, tootambé, if people are new to si la gent és nova amb C++), and providing we have some assurance that a representative sample of i tenint en compte que tenim certes garanties de que una mostra representativa de l'avió de YASim aircraft are unchanged or improved by the no es modifiqui o millori pel patch. Suggestions for that means in practice, are most welcomeSuggeriments per a això són molt benvinguts!
Otherwise I worryEn cas contrari, given the nature of the solverem preocupa que, weatesa la naturalesa del solucionador, seguirem optimitzant el solucionador d'll keep optimising the solver for some aircraftalguns avions i farem que altres avions existents siguin pitjors, and making other existing aircraft worse - until someone tests them, and announced that they're fins que algú els provi i anunciï que ja no longer workingfuncionen.<ref>{{cite web |url=http://www.mail-archive.com/flightgear-devel@lists.sourceforge.net/msg23986.html
|title=YASim and documentation
|author=James Turner |date= Fri, 05 Oct 2012 03:54:43 -0700}}</ref>|James Turner}}
{{cquote|I am still broadly happy to answer questions if posed Encara tinc moltes ganes de respondre preguntes si es planteja (as long as I remember enough to come up with a meaningful answersempre que recordi prou com per donar una resposta significativa). Just cc: Tan sols escriviu-me if you dosi ho feu, because my latencies here are measured in weeksperquè les meves latències aquí es mesuren en setmanes.Bugs can always be fixedLes barres es poden arreglar sempre. What El que necessita YASim needs is a maintainerés un mantenidor, not really expertise per seno en realitat l'experiència. The latter comes from the formerAquest últim prové del primer.<ref>{{cite web |url=http://www.mail-archive.com/flightgear-devel@lists.sourceforge.net/msg23986.html
|title=YASim and documentation
|author=Andy Ross |date= Fri, 05 Oct 2012 03:54:43 -0700}}</ref>|Andy Ross}}
}}
{{Main page/Leftbox|title=Coding Help NeededEs necessita ajuda amb el codi! (Updated actualitzat 11/2013)
|contents=
* {{Pending}} [[World Scenery 3.0 roadmap|Full de ruta de l'Escenari Mundial 3.0]]
* {{Pending}} [[Reset & re-init]] and [[Fixing Presets]]
* {{Pending}} [[USB HID Support]] - mapping USB/HID devices onto the property tree
{{Main page/Leftbox|title=WantedEs busca: interview candidatescandidats per entrevistar |contents=Every month we try to include an interview with a contributor in the Cada mes intentem incloure una entrevista amb un col·laborador del [[FlightGear Newsletter]]. Anyone contributing to Qualsevol que contribueixi a FlightGear, in whatever wayde qualsevol manera, is welcome to answer és benvingut a few questions and write his/her own interviewrespondre unes quantes preguntes i escriure la seva pròpia entrevista.
Més informació a al [[Butlletí FlightGearNewsletter: EntrevistaInterview]].
}}
}}
449
edits

Navigation menu